Slovensko a Európska únia

Foto: www.mmisso.com

Chronologický prehľad bilaterálnych vzťahov SR-EÚ

1989: SR, vtedy ešte súčasť ČSFR, nadviazala s ES diplomatické vzťahy. Bola podpísaná štvorročná Dohoda o obchode s priemyselnými výrobkami

7. máj 1990: Dohoda o obchodnej a hospodárskej spolupráci s platnosťou na 10 rokov nahradila Dohodu o obchode s priemyselnými výrobkami

16. december 1991: ČSFR a ES podpísali Európsku dohodu o pridružení ČSFR k Európskemu spoločenstvu (asociačná dohoda). Do platnosti však už nevstúpila, pretože kvôli rozdeleniu ČSFR nebola ratifikovaná.

4. október 1993: SR v Luxemburgu podpísala Európsku dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými krajinami (asociačná dohoda), ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 1995.

marec 1995: v Bratislave začala pôsobiť Delegácia Európskej komisie

29.máj 1995: V súlade s Európskou dohodou o pridružení sa v Bruseli uskutočnilo 1. zasadnutie Asociačnej rady SR-EÚ. Do februára 1999 prebehli 4 zasadnutia.

27. jún 1995: Prostredníctvom predsedu vlády V. Mečiara SR na zasadaní Európskej rady v Cannes odovzdala SR francúzskemu prezidentovi Jacquesovi Chiracovi oficiálnu Žiadosť SR o členstvo v Európskej únii. Žiadosť dopĺňa Memorandum vlády SR, podľa ktorého je strategickým cieľom SR získanie plného členstva SR v EÚ okolo roku 2000.

november 1995: Vláde SR bola doručená Biela kniha – Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Únie. Jej vypracovanie iniciovala Európska rada na summite v Essene (december 1994) a Európska komisia tento dokument prijala 3. mája 1995. Na základe Bielej knihy bolo v SR vytvorených 23 gestorských skupín, zodpovedných za implementáciu legislatívy ES/EÚ do slovenského právneho poriadku.

22-24. november 1995: ustanovujúce zasadnutie Spoločného parlamentného výboru NR SR-EP v Bratislave. Do februára 1999 prebehlo 7 stretnutí.

1.-2. február 1996: ustanovujúce zasadnutie Asociačného výboru SR-EÚ. Do februára 1999 sa uskutočnilo 5 zasadnutí výboru.

26. apríl 1996: minister zahraničných vecí SR Juraj Schenk prevzal od veľvyslanca EK Georgiosa Zawosa dotazník Európskej komisie.

19. júl 1996: SR odovzdala vyplnený dotazník Európskej komisii. EK na jeho základe pripravila svoje stanovisko k začleneniu SR do integračného procesu. (tzv. Posudok Európskej komisie k žiadosti Slovenska o členstvo v EÚ).

november 1996: začiatkom novembra vláda SR dostala demarš EÚ. 17.novembra bola v Štrasburgu prijatá rezolúcia Európskeho parlamentu o nevyhnutnosti rešpektovania ľudských práv a demokracie na Slovensku. Vláda SR k rezolúcii prijala svoje stanovisko.

16. júl 1997: Európska komisia predložila Európskemu parlamentu v Štrasburgu posudky k žiadostiam 10 stredoeurópskych a pobaltských štátov o členstvo v EÚ. Začatie prístupových rokovaní o rozšírení EÚ odporučila so šiestimi krajinami: Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom a Cyprom.

12.-13. december 1997: Rada EÚ na summite v Luxemburgu potvrdzuje potvrdila stanovisko Európskej komisie o začatí vstupných rokovaní so 6 kandidátskymi krajinami.

12. marec 1998: prvé stretnutie Európskej konferencie za účasti štátov EÚ a všetkých 11 kandidátskych krajín v Londýne.

30. marec 1998: v Londýne sa začal vstupný proces všetkých 11 kandidátskych krajín s EÚ za účasti ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. SR zastupoval vicepremiér a predseda Rady vlády pre integráciu SR do EÚ Jozef Kalman. Odovzdal komisárovi EÚ pre zahraničné vzťahy Hansovi van der Broekovi Partnerstvo pre vstup a Národný program pre prijatie acquis communautaire v Slovenskej republike, čo sú základné dokumenty približovania sa SR k EÚ.

31.marec 1998: v Londýne začali vstupné rozhovory so 6 kandidátskymi krajinami. Ďalšie vzťahy s krajinami, s ktorými nezačali prístupové rokovania, budú v rámci individuálnych Partnerstiev pre vstup, zameraných na podporu tých oblastí kodanských kritérií, v ktorých príslušné krajiny zaostávajú.

3.apríl 1998: za účasti 10 asociovaných krajín a Cypru bolo otvorené analytické skúmanie acquis (acquis screening), ktoré je súčasťou rozširovacieho procesu.

4. november 1998: uverejnenie Správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ zo septembra 1998, ktorá však zachytila iba stav príprav SR na vstup v poslednom období vlády V. Mečiara.

11.-12. december 1998: Európska rada neodporučila začatie priamych rokovaní o vstupe do únie so žiadnu z kandidátskych krajín druhej skupiny. Ocenila pozitívne zmeny na Slovensku, ktoré nastali po parlamentných voľbách. Zároveň požiadala Komisiu o vypracovanie hodnotiacich správ o kandidátskych krajinách pre helsinský summit EÚ v decembri 1999.

20. november 1998: prvé stretnutie Pracovnej skupiny na vysokej úrovni (High Level Working Group).

13. október 1999: správa Komisie o pokroku Slovenska na ceste k členstvu v EÚ konštatovala významný pokrok SR v mnohých oblastiach a zaradila Slovensko prakticky do prvej skupiny krajín, uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.

10. december 1999: EÚ na Helsinskom summite rozhodla o začatí prístupových rokovaní o vstupe do únie so Slovenskom.

15. február 2000: V Bruseli sa začali oficiálne rokovania o vstupe Slovenskej republiky do EÚ.

28. marec 2000: Hlavný vyjednávač SR pre vstup do Európskej únie Ján Figeľ odovzdal v Bruseli pozičné dokumenty pre rokovania o vstupe o vstupe Slovenska do EÚ v ôsmich kapitolách. Týmto krokom sa prakticky začali rozhovory o vstupe Slovenska do EÚ.

14. jún 2000: Európska rada oficiálne potvrdila, že Slovensko predbežne uzavrelo 6 z 8 predložených kapitol. Celkový počet kapitol, ktoré musí Slovensko pred svojím vstupom do EÚ uzavrieť, je 30.

8. november 2000: Pravidelná správa Európskej komisie o pokroku Slovenska v procese prípravy na členstvo v Európskej únii vo všeobecnosti ocenila pokrok, dosiahnutý v priebehu roka 2000 ako pozitívny. Po prvý krát konštatuje, že Slovensko možno považovať za fungujúcu trhovú ekonomiku schopnú zo strednodobej perspektívy čeliť konkurencii a trhový silám v Európskej únii za predpokladu, že reforma bude ukončená. Uvádza však aj niektoré kritické poznámky.

november 2000: Slovensko predbežne uzavrelo 10 z 30 negociačných kapitol.

30. marec 2001: Slovensko otvorilo rokovania o 7 kapitolách: Voľný pohyb tovaru, Právo obchodných spoločností, Hospodárska a menová únia, Sociálna politika a nezamestnanosť, Regionálna politika, Životné prostredie, Finančné a rozpočtové ustanovenia. Dve z nich sa mu podarilo aj predbežne uzavrieť, čím sa počet uzavretých kapitol zvýšil na 12.

17. máj 2001: Slovensko predbežne uzavrelo ďalšie 4 kapitoly, čím počet uzavretých kapitol vzrástol na 16. Týmto krokom sa vrátilo medzi prvú skupinu krajín, uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.

26. október 2001: Slovensko uzavrelo 20 negociačných kapitol a vstúpilo tak do najnáročnejšej fázy prístupového procesu. Bolo jedinou z krajín druhej skupiny, ktorej sa podarilo držať krok s najlepšie pripravenými kandidátmi z prvej skupiny, ktorí rokovali o vstupe do EÚ o dva roky dlhšie.

13. november 2001: pravidelná správa Európskej komisie o pokroku Slovenska v pridružovaní pozitívne zhodnotila ďalší významný pokrok krajiny v prípravách na členstvo v EÚ – prehĺbenie stability demokratických inštitúcií, zákonnosti, ľudských práv a ochrany menšín. Slovenská ekonomika je označovaná ako fungujúca trhová ekonomika, schopná čoskoro obstáť v konkurencii vyspelých európskych krajín. Správa spomína aj niekoľko konkrétnych slabých miest prípravy SR na členstvo v EÚ. Celkovo je však ďalším krokom na ceste k zlepšujúcemu sa obrazu Slovenska v zahraničí a k možnému členstvu v EÚ v roku 2004.

11. december 2001: Slovensko uzavrelo rokovania o 21. negociačnej kapitole – Životné prostredie.

14.-15. december 2001: summit Európskej rady v belgickom Laekene bol z hľadiska integrácie do EÚ pre Slovensko najvýznamnejší, pretože výslovne spomenul aj Slovensko ako jednu z krajín, ktoré sa za predpokladu úspešného ukončenia prístupových rokovaní do konca roka 2002 budú môcť v roku 2004 už ako členovia EÚ zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu.

21.december 2001: Slovensku sa podarilo uzavrieť 22. negociačnú kapitolu – Finančná kontrola.

21. marec 2002: Slovensko úspešne uzavrelo 23. kapitolu – Dane.

22.marec 2002: SR uzavrela 24. kapitolu – Doprava, a začala rokovania o hospodárskej súťaži a regionálnej politike.

11. jún 2002: úspešné uzavretie ďalších dvoch negociačných kapitol – spolupráca v oblasti justície a vnútra a inštitúcie. Počet uzavretých kapitol sa tak zvýšil na 26 z 30.

29. júl 2002: uzavretie kapitoly regionálna politika v rokovaniach s EÚ.

9. december 2002: počas dánskeho predsedníctva EÚ Slovensko uzavrelo prístupové rokovania. Zostali už len finančné záležitosti, spoločné pre všetky kandidátske krajiny, a schválenie dánskych návrhov všetkými 15 členmi EÚ.

13. december 2002: oficiálne ukončenie prístupových rokovaní s EÚ na kodanskom summite Európskej únie uzavretím kapitol Poľnohospodárstvo a Financie a rozpočet. Slovensko sa od 1. mája 2004 stane členským štátom Európskej únie.

9. apríl 2003: Európsky parlament schválil prijatie Slovenskej republiky za člena Európskej únie.

16.-17. máj 2003: Na Slovensku prebehlo úspešné referendum o vstupe SR do Európskej únie. Väčšina zúčastnených občanov sa vyslovila za vstup SR do EÚ.

1. júl 2003: Národná rada Slovenskej republiky ratifikovala Zmluvu o pristúpení k Európskej únii.

január 2004: vláda SR nominovala zástupcu Slovenska v Európskej komisii.

1. máj 2004: Slovenská republika sa stala členom Európskej únie.


Čítajte ďalej: