Slovensko s Komisiou diskutuje o prioritách predsedníctva

Zdroj: MH SR

Príprava slovenského predsedníctva v Rade EÚ bola témou dnešného rokovania zástupcov Ministerstva hospodárstva a Európskej komisie.

Generálny riaditeľ DG Energy Dominique Ristori a štátny tajomník MH SR Miroslav Obert prediskutovali hlavné témy, ktoré bude Slovenská republika ako predsednícka krajina v druhom polroku 2016 riešiť. Na rokovaní sa zúčastnil aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a zástupcovia Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. 

Predmetom rokovaní bola téma plánovanej agendy EÚ a pripravovaných legislatívnych dokumentov a tiež program predsedníctva. Ten sa bude zameriavať najmä na energetickú bezpečnosť, dobudovanie energetického trhu a nový dizajn trhu s elektrinou, zvyšovanie energetickej účinnosti, ako aj implementáciu a rozvoj nových technológií.

„Svoje úsilie zameriame na dosiahnutie čo najväčšieho pokroku v témach, ktoré sú dnes na stole. V oblasti energetickej bezpečnosti a hľadaní spravodlivých riešení máme skúsenosti, ktoré vieme v rámci diskusií v Rade EÚ ponúknuť. Sme si vedomí vysokej politickej zodpovednosti  a  mimoriadneho významu energetických tém, obzvlášť v súčasnosti, v dobe zložitej geopolitickej situácie a v období klimatických zmien, ktorých sme svedkami,“ uviedol na rokovaní štátny tajomník MH SR Miroslav Obert.

Na rokovaní obidve strany zdôraznili dôležitosť posilňovania priamych kontaktov medzi Európskou komisiou a slovenskými inštitúciami, ktoré budú zohrávať v príprave a priebehu nášho predsedníctva kľúčovú úlohu.

„Na predsedníctvo v Rade EÚ sa pripravujeme v celom rozsahu a zväčšujeme kapacity tak po personálnej, ako aj po odbornej stránke. Naši pracovníci absolvovali rad tréningov v Bratislave i priamo v inštitúciách EÚ v Bruseli pod vedením skúsených odborníkov. Oceňujem preto ústretovosť pracovníkov Európskej komisie, ktorí venujú našim kolegom svoj čas a odovzdávajú im cenné skúsenosti, ktoré počas predsedníctva budú môcť využívať,“ dodal.

V rámci rokovaní sa otvorila aj téma nového dizajnu trhu s elektrinou, o ktorom sa už začala diskusia v rámci EÚ. Pre Slovensko sú tieto témy mimoriadne dôležité. Kľúčovou otázkou z nášho pohľadu bude najmä to, ako nový dizajn trhu prispeje k zníženiu nákladov na elektrinu a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti priemyslu a k zníženiu zaťaženia domácností.

TASR