Ján Hudacký: Na Bohunice potrebujeme viac peňazí

 

  • Akým spôsobom ovplyvní odstavenie jadrovej elektrárne (JE) Jaslovské Bohunice energetickú situáciu na Slovensku?

Odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať za následok výrazný úbytok výrobných kapacít elektrickej energie. Odhaduje sa, že do roku 2010 to bude 1 790 MW generovanej kapacity. V súčasnosti JEV1 v Jaslovských Bohuniciach pokrýva 21% spotreby elektrickej energie na Slovensku.

  • Aké sú alternatívne zdroje energie, ktorými bude Slovensko riešiť nedostatok el. energie v súvislosti s odstavením JE?

Napriek tomu, že Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ nemá až taký výrazný potenciál pre výrobu alternatívnych zdrojov elektrickej energie, je možné nahradiť časť stratenej kapacity aj z týchto zdrojov. Jedna sa však len o doplnkovú formu produkcie elektrickej energie, ktorá ani z dlhodobého hľadiska nevyrieši zabezpečenie podstatnej výrobnej kapacity berúc do úvahy rapídne sa zvyšujúcu spotrebu elektrickej energie. Bez ohľadu na tento fakt je treba uvažovať o efektívnejšom využívaní týchto zdrojov, hlavne biomasy a termálnych zdrojov.

  • Aký dopad by malo schválenie provizórneho rozpočtu pre obdobie 2007-2013 na množstvo finančných prostriedkov, ktoré EÚ vyčlenila na odstavenie JE?

Provizórny rozpočet je zatiaľ len v rovine hypotéz. Ministerský predseda Veľkej Británie, p. Blair nás na minulotýždňovom vystúpení v pléne Európskeho parlamentu ubezpečil, že jeho krajina, ktorá preberá predsedníctvo v Európskej rade, urobí všetko pre rýchle riešenie krízy EÚ. Provizórny rozpočet EÚ by rozhodne vychádzal z redukovaného objemu finančných zdrojov, čo by malo negatívny dopad na všetky politiky a programy EÚ. Rovnako ťažko by som si vedel predstaviť určitú kontinuitu fungovania jednotlivých rozvojových programov. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa to tiež odzrkadlilo na nižšej alokácií prostriedkov pre odstavenie JEV1 v Jaslovských Bohuniciach.

  • Ste tieňovým spravodajcom Skupiny EĽS-ED v Európskom parlamente pre otázku odstavenia JE Jaslovské Bohunice. Aké konkrétne kroky bude obsahovať Váš pozmeňovací návrh vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku?

Ako tieňový spravodajca najväčšej frakcie EĽS-ED v EP robím všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby poslanci výboru pre priemysel, výskum a energetiku, teda výboru v ktorom pôsobím, získali, čo najviac objektívnych informácií súvisiacich s odstávkou JEV1 a v konečnom dôsledku pozitívne posúdili moje pozmeňovacie návrhy, ktoré sa budú dotýkať výšky finančnej podpory zo strany EÚ na roky 2007-2013 a tiež zmienku o potrebe ďalšej finančnej podpory zo strany EÚ po roku 2013.

Moje stretnutia s komisárom pre oblasť energetiky, p. Piebalgsom a ďalšími reprezentantmi Európske komisie potvrdzujú fakt, že Európska komisia má záujem riešiť tento problém, predovšetkým v záujme bezpečnej odstávky JE a reštrukturalizácie prenosových a rozvodných sieti pre spoľahlivú dodávku elektrickej energie. Jedným z najväčších problémov, na ktoré v tejto súvislosti narážam, je objektívne posúdenie skutočných nákladov na uvedenú odstávku. Na základe nezávislej štúdie, ktorú dalo spracovať Ministerstvo hospodárstva SR je evidentné, že pôvodné náklady uvedené v prístupovej zmluve boli výrazne podhodnotené. Nový návrh Európskej komisie síce berie do úvahy inflačné koeficienty pre stanovenie rozpočtu na roky 2007-2013, ale navrhovaný základ 30 mil. eur na rok je fakticky, a predovšetkým metodologicky nedostatočne podložený. Na základe spomenutej štúdie MH SR navrhuje výšku podpory v objeme 702 mil. eur, čo je o 465 mil. eur viac ako je návrh Komisie.

  • Celkové predpokladané náklady úplného odstavenia elektrárne do roku 2095 sa vyšplhajú na 6,5 miliardy eur (250 miliárd Sk). Pokladáte z tohto hľadiska jadrovú energetiku za dlhodobo udržateľný a výhodný spôsob výroby elektrickej energie?

Jadrová energetika je aj napriek vysokým nákladom na výstavbu a odstavenie jedna z najefektívnejších zdrojov elektrickej energie. Bezpečnosť jadrových elektrárni sa s rozvojom nových reaktorov a bezpečnostných systémov výrazne zvýšila a z pohľadu ochrany životného prostredia je to jeden z najčistejších zdrojov elektrickej energie.