Pleštinská: Úspech EÚ v boji proti zmenám klímy závisí od každého jednotlivca

Ako by ste zhodnotili pôsobenie dočasného výboru pre klimatické zmeny? Malo jeho založenie pred dvoma rokmi opodstatnenie a splnil podľa Vás svoju misiu?

Európsky parlament založením dočasného výboru pre klimatické zmeny sa rozhodol prispieť k diskusii o aktuálnych výzvach, ktoré prinášajú klimatické zmeny, o disponibilných nástrojoch a riešeniach. Vďaka množstvu verejných vypočutí expertov a štúdií vypracovaných pre náš výbor sme boli schopní pripraviť správu „2050: Budúcnosť začína už dnes“. Postoj Európskeho parlamentu ovplyvní vyjednávací mandát EÚ počas medzinárodnej konferencie o klimatických zmenách v Kodani koncom tohto roku.

Aké sú hlavné body záverečnej správy „2050: Budúcnosť začína už dnes“?

Táto prierezová správa pána Florenza potvrdzuje, že boj proti klimatickým zmenám je nutné založiť na horizontálnom prístupe a zohľadňovať ho vo všetkých právnych predpisoch. Jedným z 22 záverov je uznanie vody, ako faktora zohrávajúceho ústrednú úlohu v zmene klímy. Musíme naštartovať programy vytvárania plošnej akumulácie dažďovej vody v lesnej, poľnohospodárskej a urbárnej krajine prostredníctvom legislatívnych nástrojov, neinvestičných a investičných opatrení, ktoré dokážu zásadným spôsobom akumulovať dažďovú vodu v krajine. Doteraz sa dažďová voda považovala za odpadovú vodu, ktorej bolo potrebné sa čo najrýchlejšie zbaviť. Nová vodná paradigma je založená na princípe, že dažďová voda je kľúčom k životu.

Opatrenia na ochranu klímy sú hlavne hrou o čas, myslíte si, že EÚ a svet budú vedieť reagovať dostatočne rýchlo?

Stojíme pred mnohými výzvami, ktoré prináša zmena klímy. Musíme konať už dnes, pretože svojím dnešným konaním určujeme budúcnosť. Trvalo udržateľný spôsob života však nie je možný dosiahnuť bez prínosu hospodárstva, vedy, médií, organizovanej občianskej spoločnosti a občanov. Na každom jedincovi závisí, či EÚ bude úspešná v boji proti klimatickým zmenám.

Aký bude mať podľa Vás súčasná globálna hospodárska recesia vplyv na klimatické ciele, nielen v Európe ale aj v USA, Číne atď?

Hospodárska kríza nemusí prinášať len hrozby, ale aj príležitosti. Ak vlády investujú do výskumu a vývoja, môže kríza naštartovať projekty v oblasti nízko uhlíkového priemyslu a diverzifikácie energetických zdrojov. Počas zasadnutia Svetového hospodárskeho fóra v Davose generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval svetových lídrov, aby podporovali tvorbu pracovných miest a investovali do obnoviteľných zdrojov energie a technologického rozvoja. Táto celosvetová nová svetová dohoda (Global Green New Deal) by mala byť inšpirovaná Roosveltovým plánom z 30. rokov minulého storočia (New Deal), keď nezamestnaní pracovali v oblasti odstraňovania škôd na životnom prostredí a boli priamo platení zo štátnych peňazí.