Slovensko musí podporovať dohody o voľnom obchode

Zdroj: SDKÚ-DS

Ovplyvní podľa Vás nejako ohlásené rokovanie o dohode o voľnom obchode s USA, finiš rokovaní s Kanadou o CETA (komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody)? Niektorí tvrdia, že to zlepší vyjednávaciu pozíciu EÚ voči Kanade, ktorej sa tak otvára nová cesta na severoamerický trh. 

Rokovania EÚ s USA v princípe nijako neovplyvnia priebeh rokovaní EÚ s Kanadou. Osobne však verím a dúfam v skoré ukončenie CETA, pretože to umožní uvoľnenie zdrojov a upriamenie pozornosti na TTIP (Transaltranctic Trande and Investmenst Partneship, pozn red.). Zároveň budú môcť obidve strany skôr využívať benefity vyplývajúce zo spoločnej dohody.

Minulý rok ste riešili otázku práva duševného vlastníctva v rámci CETA, najmä pokiaľ ide o ochranu patentov originálnych liekov. V akom štádiu je tento problém?

Podľa mojich zdrojov IPR (práva duševného vlastníctva, pozn. red.) nie sú predmetom záverečných nezhôd. Kanada urobila určité ústupky a priblížila sa v tejto oblasti k ostatným ekonomicky vyspelým krajinám.

Je Európsky parlament spokojný s hodnotením dopadov, ktoré Európska komisia vypracováva vždy pred začiatkom rokovaní o jednotlivých obchodných dohodách alebo má vlastné analýzy, ktoré sa s nimi rozchádzajú?

Európsky parlament priamo komunikuje so všetkými stakeholdermi a primerane vplýva na celý proces rokovaní. Veď v konečnom dôsledku bez súhlasu EP žiadna dohoda nemôže vstúpiť v platnosť.

Napĺňajú sa prognózy, ktoré Komisia prezentuje, pokiaľ ide o očakávané počty nových pracovných miest a vyššieho HDP vyplývajúceho z uzavretia nových dohôd?

Určite áno, veď to sú dokázateľné  skutočnosti. Je ale potrebné byť trpezlivý, lebo sme len v začiatkoch. Malý zlomok dohôd vstúpil nedávno do platnosti a zvyšok je v priebehu jednaní alebo sa rokovania ešte len začnú. Je to zhruba 3-5 ročný proces.

Od 1. júla 2011 platí prvá z obchodných dohôd novej generácie s Južnou Kóreou. Čo zatiaľ priniesla?

Očakávanú spokojnosť väčšiny priemyslu a nespokojnosť automobilových výrobcov. Kórea však predložila údaje, na základe ktorých môžme konštatovať, že obrovský nárast v predaji áut bol spôsobený predajom áut vyrobených v Európe, nie áut  z dovozu, a to bolo naším cieľom. 

Čo by si na týchto dohodách malo najviac všímať Slovensko?

Slovensko je krajina veľmi závislá na exporte, preto musíme podporovať FTA (Free trade agreements, Dohody o voľnom obchode, pozn. red.) a odstraňovanie obchodných bariér, aby náš odbyt do zahraničia a s ním aj naša zamestnanosť a prosperita mohli rásť. Ako člen Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod, ktorý to môže ovplyvniť, sa presne o to snažím.

Aké nástroje má EÚ, aby pomohla internacionalizácii svojich malých a stredných podnikov na rozvíjajúcich sa trhoch tretích krajín?

Nástroje EÚ na podporu internacionalizácie SME sa Európsky parlament snaží rozširovať a zefektívňovať. Pred dvoma rokmi som vo Výbore pre medzinárodný obchod navrhol projekt, ktorý bol schválený a slúži na podporu schopnosti SME lepšie komunikovať a rýchlejšie reagovať na príležitosti v rýchlo rastúcich ekonomikách.

S krajinami v africkom, karibskom a tichomorskom regióne (AKT) udržiava EÚ tzv. obchodné a rozvojové partnerstvá. V čom sa líšia od tradičných dohôd o voľnom obchode?

Volajú sa EPA (Dohody o hospodárskom partnerstve). Sú to dohody uľahčujúce najchudobnejším krajinám sveta prístup na trh EÚ a zároveň otvárajú a urýchľujú ekonomické aktivity v regióne. Dohody sa týkajú krajín zoskupených v siedmich regiónoch, z ktorých päť sa nachádza v Afrike a zvyšné dva predstavuje Karibik a Tichomorie.  

Zohľadňuje z Vášho pohľadu EÚ dostatočne ľudsko-právny a rozvojový rozmer pri uzatváraní obchodných dohôd?


Samozrejme. Je to nevyhnutnosť zakotvená v základných zmluvách EÚ a platí pre všetky oblasti zahraničných vzťahov, ktorých je obchod súčasťou.