Belohorská spravodajkyňou k minerálnym vodám

Slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská bola menovaná spravodajkyňou Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (skratka ENVI) k smernici o prírodných minerálnych vodách. Jej úlohou bude vypracovanie stanoviska k návrhu Európskeho parlamentu a Rady o využívaní prírodných minerálnych vôd a ich uvádzaní na európsky trh.

Smernica má odstrániť problémy, ktoré spôsobujú rozdiely medzi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov, ktoré hovoria o prírodných minerálnych vodách. Nesúlad často brzdí voľný pohyb prírodných minerálnych vôd a narušuje konkurenčné prosterdie, čím priamo ovplyvňuje fungovanie vnútorného trhu.

Nové spoločné pravidlá by mali zaviesť jednotné mikrobiologické požiadavky  i prehľadné označovanie jednotlivých druhov vôd podľa výšky hladín tej-ktorej zložky a miesta pôvodu. Označenie by malo byť natoľko jasné, aby nedochádzalo k zámene „prírodnej minerálnej vody“ a balenej pitnej vody. Nemalo by byť prípustné, aby sa vode pripisovali schopnosti zabrániť vzniku alebo liečiť akékoľvek ľudské choroby.

Smernica sa týka vôd ťažených zo zeme členského štátu a vôd ťažených zo zeme iných krajín, ak sa dovážajú do EÚ a sú uznané za prírodné minerálne vody zodpovedným orgánom členského štátu. Smernica sa nevzťahuje ani na prírodné minerálne vody využívané pri zdroji na liečebné účely v termálnych alebo minerálnych zariadeniach.

Nejde o prvý pokus Únie o zjednotenie právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie prírodných minerálnych vôd a ich uvádzanie na trh. Túto problematiku upravuje už smernica Rady z 15. júla 1980. Tá bola však opakovane a podstatným spôsobom menená a doplnená, nová smernica má dopomôcť k väčšej prehľadnosti v tejto oblasti.