Boj proti „dys“kriminácii

Pozadie

Písomné vyhlásenie europoslankýň smerovalo k problému, že viac ako 10% detí je postihnutých poruchami ako sú dysfázia, dyspraxia, dyslexia, dyskalkúlia alebo poruchy pozornosti. Tieto poruchy sú veľmi limitujúce, pretože sťažujú komunikáciu od útleho veku (čítanie, písanie, výslovnosť či aritmetika). Niekedy sa dokonca tieto problémy združujú. V mnohých členských štátoch sú však slabo podchytené.

Otázky

Aby sa predišlo vyčleňovaniu a diskriminácií detí trpiacich na tieto ochorenia, je dôležité, aby boli tieto poruchy diagnostikované čo možno najskôr. Následne im môže byť poskytnutá multidisciplinárna starostlivosť, najlepšie v normálnych školách so špeciálnou starostlivosťou. Európska komisia minulý rok spustila Program pre výskum dyslexie a dysfázie. Eurposlankyne žiadajú, aby tento výskumný program rozšírila o ďalšie dys– poruchy. Pýtaju sa, či budú prijaté špeciálne opatrenia pre takto znevýhodnené deti vo vzdelávacích programoch Únie.

Anna Záborská, Amalia Sartori a Marie Panayotopoulos sa pýtajú Komisie na implementáciu smernice o rovnom zaobchádzaní s ľudmi s dys- poruchami v zamestnaní a práci, smernice o zlúčení profesionálneho a rodinného života rodičov s deťmi s takýmito poruchami ako aj na možnosť vytvorenia európskej siete, ktorá by podporovala výmenu informácií o osvedčenej praxi medzi 27 krajinami Únie.

Písomné vyhlásenie k tejto téme bolo podpísané väčšinou ďalších politických skupín.

Pozície

Anna Záborská (EPP-ED/EĽS-ED) v rozpave uviedla: “Ich ťažkosti (detí postihnutých “dys ” poruchami) im sťažujú komunikáciu, blokujú normálne vzdelávanie a bohužiaľ niekedy vedú k psychickým poruchám a sociálnemu vylúčeniu týchto detí”, uviedla. Európska únia môže preto podľa nej týmto ľuďom ponúknuť to, čo vie najlepšie – byť hovorcom a zdôrazniť dostatočne rázne problém, ktorý by za iných okolností mohol zostať tabu.

“Európa ponúka šancu objaviť dobré myšlienky a overenú prax organizácii a vlád, tak ako sú uvedené v písomnej deklarácii 64/2007, ktorá je aktuálne predložená v EP. Už existuje program Neurodys a EÚ tiež financuje projekty, ktoré môžu byť veľmi dobre prispôsobené aj pre tých, ktorí sú postihnutí týmito ochoreniami”, informovala.

Ako príklad uviedla rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, program na podporu politiky informačných a komunikačných technológií, podporu výskumnej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT – Spolupráca), 7. rámcový program Únie pre výskum v oblasti Spolupráca – Zdravie, program celoživotného vzdelávania a program pre verejné zdravie 2008-2013 nazvaný Činnosti Spoločenstva v oblasti zdravia.