Boj proti rakovine v rozšírenej Únii

Otázky

V texte uznesenia, ktoré prijal Európsky parlament na dnešnej schôdzi, poslanci upozorňujú, že v nových členských štátoch, vrátane Slovenska, je úmrtnosť na rakovinu vyššia ako v ostatných 15 krajinách EÚ a uvádza, že medzi dôvody veľkých rozdielov patria najmä “znepokojujúce a neprijateľné rozdiely v kvalite zariadení na liečbu rakoviny, rozdiely v skríningových programoch, usmerneniach pre osvedčené postupy, v rádioterapeutických zariadeniach a v dostupnosti liekov proti rakovine”.
 
Parlament preto žiada, aby sa tieto rozdiely odstránili a aby Komisia a členské štáty zabezpečili rovnakú dostupnosť onkologických liekov všetkým pacientom vo všetkých členských štátoch.

Podľa údajov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v súčasnosti zo zdravotných rozpočtov členských krajín OECD vynakladajú na prevenciu v priemere len 3%, na zdravotnú starostlivosť a liečbu sa pritom následne vynakladá až 97 %. Uznesenie preto kladie veľký dôraz na rozvoj prevencie. Źiada Komisiu, aby pravidelne vyhodnocovala európsky kódex proti rakovine a aby ho podporovala prostredníctvom informačných kampaní zameraných na konkrétne skupiny obyvateľstva.

Poslanci včera hlasovaním schválili vymenovanie novej eurokomisárky zodpovednej za obasť zdravia Androuly Vassiliou do funkcie. Vasiliou má za sebou parlamentný hearing, kde poslancom povedala, že má v úmysle oživiť odložený návrh smernice týkajúci sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a mobility pacientov (EurActiv 02/04/08). Slovenská poslankyňa Irena Belohorská vyjadrila komisárke podporu: “Vážená pani komisárka prosím Vás, aby boj proti rakovine nebol len prioritou 6-mesačného predsedníctva. Odborné lekárske kruhy, ako napr. ESMO (Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu – pozn. red.), pacientské organizácie, ale aj my v EP Vás v hľadaní riešení podporíme”.

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín položil Komisii otázku o boji proti rakovine. V jej texte sa poslanci pýtajú

  • kedy chce nadviazať na program Európa proti rakovine a prijať všeobecnú stratégiu na boj proti tejto civilizačnje chorobe, ktorá by bola založená na  prevencii, včasnom zisťovaní, diagnóze, ako aj liečbe a starostlivosti.
  • či navrhne vytvorenie referenčných sietí pre zriedkavé a ťažko liečiteľné druhy rakoviny, ktoré by vznikali za podpory štrukturálnych fondov a výskumných programov EÚ v súlade s mobilitou pacientov.  
  • ako chce posilniť existujúce skríningové odporúčania, ktoré mnohokrát prispievajú k záchrane života.

Pozície

Irena Belohorská (NI) poukázala na to, že „odborníci upozorňujú na alarmujúce štatistiky a trendy vo výskyte sú veľmi nepriaznivé. Medzi starou 15-kou a novou 12-kou je stále veľká priepasť vo výskyte tohto ochorenia, v neskoršom zachytení, ako aj v prístupe k liečbe vo všetkých fázach ochorenia“.  Belohorská vyzdvihla aktivity slovinského predsedníctva, ktoré si boj proti rakovine dalo ako svoju prioritu. 

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) poukázal na najčastejšie formy rakoviny, medzi ktoré patrí rakovina pľúc, kolorektálny karcinóm a rakovina prsníka a pripomenul, že rakovina pľúc sa vyskytuje až päťkrát častejšie ako všetky ostatné druhy rakoviny spolu.
 
Preto podľa jeho slov nestačia nápisy na krabičkách cigariet, ale je potrebné zaviesť kvalitné zákony na ochranu nefajčiarov. “V krajinách, kde platia dobré a dostatočne reštriktívne zákony, sa výrazne zlepšil zdravotný stav a ušetrili sa miliardy, ktoré inak vydávame na liečenie rakovinou trpiacich pacientov”, informoval.
 
Dodal že, v odbornej literatúre sa čoraz častejšie vyskytujú aj odborné práce, ktoré hovoria o priamom vzťahu medzi dlhodobým užívaním hormonálnej antikoncepcie a rakovinou prsníka. Komisia a EP by sa touto otázkou mali podľa jeho slov začať vážne zaoberať.