EP: Efektívnym využívaním zdrojov môžeme žiť ako v Star Treku

Za účelom posilnenia konkurencieschopnosti EÚ by podľa poslancov Európskeho parlamentu mali byť hodnotné materiály namiesto skládkovania či spaľovania znovu využité a daňový systém by mal naopak penalizovať plytvanie so zdrojmi.

"Európsky parlament a Európska komisia stanovili ambiciózne plány na využívanie zdrojov. Momentálne je na členských štátoch, aby zdvihli hodenú rukavicu a bojovali za efektívne využitie zdrojov. Implementácia mojej správy by priniesla hospodársky rast, vytvorenie pracovných miest a ochranu životného prostredia. Tak na čo čakáme?" opýtal sa spravodajca uznesenia, holandský liberálny demokrat Gerben-Jan Gerbrandy.

Uznesenie bolo v pléne schválené pomerom hlasov 479 za, 66 proti a 63 sa zdržalo.

Život ako v Star Treku

„Pokračovanie v súčasnom tempe neefektívneho využívania prírodných zdrojov nie je dlhodobo únosné a je nezodpovedné voči najchudobnejším častiam populácie, ale má aj negatívne účinky na životné prostredie a prináša vysoké straty podnikom a hospodárstvu,“ argumentoval v rozprave slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED).

„Aby sme reči zmenili na realitu, musíme urobiť jasné voľby,“ doplnila dánska poslankyňa Judith Merkies (S&D), ktorá je tieňovou spravodajkyňou pre túto legislatívu.

„Je možné nájsť ziskový obchodný model, ktorý vzpruží environmentálne priaznivú, sociálne spravodlivú a dematerializovanú ekonomiku a Európa musí ukázať cestu,“ uviedla. „Je možné udržať náš životný štandard v budúcnosti. Ale tak ako v Star Treku: bude to život, ale tie ako ho poznáme dnes: Spoločnosť bez odpadu.“

Podľa ekológov z Priateľov Zeme (FoEE) hlasovanie podporuje politiky, ktoré Európa potrebuje na boj s budúcim nedostatkom ešte drahších prírodných zdrojov. Nevyhnutnosťou sú ale jasne stanovené ciele.

„Aby sme z toho mohli mať úžitok, je životne dôležité, aby Európa riešila aj nadmernú spotrebu svetových prírodných zdrojov, ktoré sa stávajú čoraz vzácnejšie – a to vytvorením cieľov v absolútnych číslach,“ vyjadrila sa Ariadna Rodrigo z FoEE.

Koniec skládok a spaľovania

Poslanci hlasovali za postupné zavedenie zákazu skládkovania odpadu rovnomerne implementované  v celej Únii a vyzvali Komisiu, aby predložila návrhy v tomto zmysle do konca roku 2014. Komisia by tiež do roku 2020 mala prehodnotiť ciele týkajúce sa recyklácie stanovené v rámcovej smernici o odpadoch a do konca desaťročia zabezpečiť zákaz spaľovania recyklovateľného a kompostovateľného odpadu.

V uznesení tiež vyzvali Komisiu, aby vytvorila pracovné skupiny zložené zo zástupcov EK, členských štátov, priemyslu a občianskej spoločnosti, ktoré by zostavili európske akčné plány v oblasti účinného využívania zdrojov v troch kľúčových oblastiach – pre potraviny a nápoje, bývanie a mobilitu. Nepodporili však Gerbrandyho návrh, aby sa stanovil jasný termín pre implementáciu týchto skupín.

Zelený dizajn a dotácie

Lepšie navrhnuté produkty by boli prínosom pre európsky priemysel a spotrebiteľov, uviedli poslanci a vyzvali Komisiu, aby navrhla rozšírenie oblasti pôsobnosti smernice o ekodizajne o výrobky, ktoré nie sú spojené so spotrebou energie, a stanovila požiadavky na ich trvanlivosť, opraviteľnosť a opätovné využitie. Spotrebiteľom by tiež prostredníctvom etikiet na výrobkoch mali byť poskytnuté informácie o využití zdrojov a dopadoch na životné prostredie.

V súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Parlamentu tiež vyzvali Komisiu a členské štáty, aby predložili plány ako zrušiť do roku 2020 dotácie, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie.

Inteligentné dane

EP naliehavo vyzval členské štáty, aby pristúpili k zavedeniu environmentálnych daní, ktoré by podľa poslancov umožnili znížiť daňovú záťaž v iných oblastiach, ako napríklad zdanenie miezd. Stimuly, ako napríklad znížená DPH u niektorých druhotných surovín, by mohli podľa poslancov prispieť k náprave zlyhávania trhu a podporiť inovácie.

„Zameriavanie sa výlučne na úspory by nás uväznilo v neudržateľnom dlhovom cykle,“ vysvetlil Bas Eickhout zo skupiny Zelených v EP. „Namiesto toho by sme mali prejsť na inteligentné zdanenie s cieľom stimulovať investície do zelenej ekonomiky.“

V rámci Zeleného týždňa 2012 predstavila Európska komisia novú kampaň za efektívne využívanie vodných zdrojov s hlavným hrdinom Walerom.

Pozície

„Každý vie, že Európa nemá dosť prírodných zdrojov a že musí s nimi oveľa lepšie hospodáriť. Hospodárska a finančná kríza taktiež naznačuje, že Európa naliehavo potrebuje nové zdroje a spôsoby udržateľného hospodárskeho rastu,“ uviedol Miroslav Mikolášik z frakcie európskych ľudovcov (EĽS, KDH) „ Nevyhnutnosťou sa ukazuje skĺbenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych politík, resp. nový strategický, ba až vizionársky prístup Únie hodný 21. storočia.“

„V Európe, kde sú nerastné suroviny vzácne, musíme zmeniť prístup. Musíme ho zmeniť rýchlo. Nie je to nejaký zelený sen, ale čistá nevyhnutnosť,“ uviedol Karl-Heinz Florenz z EĽS. „Je tiež správne lepšie využiť to, čo považuje za odpad, keďže obsahuje množstvo hodnotného materiálu.“

„Musíme ukončiť mätúci mix jednotlivých etikiet. Nová integrovaná etiketa by mala byť založená na ukazovateľoch a obsahovať vyjadrenie o spotrebe alebo emisiách vody, CO2, surovín a pôdy,“ povedal a dodal: „Požadovanú akciu môžeme vykonať len v spolupráci s firmami a nie proti nim.“

Podpredsedníčka skupiny sociálnych demokratov (S&D) v EP Marita Ulvskog povedala: „Inovácie sú kľúčovou záležitosťou a môžeme urobiť oveľa viac na maximalizáciu využitia zdrojov v Európe. Konzistentnými plánmi „mestskej ťažby“ by sme napríklad mohli zbierať a opätovne využiť hodnotné a vzácne suroviny z opustených budov a priemyselných podnikov v mnohých európskych mestách.“