EP schválil uznesenie o prírodných katastrofách v EÚ

Krátka správa

Európsku komisiu Parlament v uznesení žiada, aby “čo najpružnejšie a bezodkladne mobilizovala súčasný Fond solidarity EÚ a odstránila zdĺhavé postupy a administratívne prekážky” pre čerpanie nevyhnutnej finančnej pomoci. Z Fondu solidarity a ďalších nástrojov EÚ (napr. štrukturálnych fondov alebo Európskeho fondu rozvoja vidieka) treba podľa poslancov tiež uvoľniť prostriedky potrebné na zmiernenie utrpenia a uspokojenie materiálnych potrieb všetkých obetí a ich najbližších rodín. Okrem toho žiada EP vytvorenie “európskej jednotky na okamžitú reakciu v núdzových situáciách”.

Poslanci zdôraznili aj potrebu vypracovať účinnejšie opatrenia na predchádzanie prírodným katastrofám a v tejto súvislosti spomenuli, že netrpezlivo očakávajú zverejnenie dvoch štúdií Komisie v roku 2008, ktorých cieľom je vytvorenie integrovanej stratégie na predchádzanie živelným pohromám.

Vo všeobecnosti Parlament vyjadril v uznesení znepokojenie nad rastúcim počtom katastrof spôsobených globálnym otepľovaním a v súlade s tým vyzval členské štáty EÚ, aby podnikli kroky potrebné na splnenie cieľov Kjótskeho protokolu. Poslanci napokon vyzvali členské štáty, aby zabezpečili, že všetky spálené lesné územia zostanú lesmi, zaradia sa do programov opätovného zalesňovania a nepovolí sa na nich zmena vo využívaní pôdy.

Slovenský europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED/EĽS-ED) pre Slovenský rozhlas povedal: „Ak niekde vyhorel les, laicky povedané, tak táto pôda nesmie byť využitá za iným účelom, nesmie byť zmenený jej chratakter či už na poľnohospodársku pôdu, alebo na stavebné pozemky. Musí byť opätovne zalesňovaná.“

Komisia má pritom monitorovať účinné a efektívne využívanie všetkých núdzových fondov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na riešenie následkov živelných pohrôm, a požadovať “vrátanie nesprávne využitej pomoci, napríklad v prípade nesplnenia plánov opätovného zalesňovania”.

Ako informoval SR, europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED/EĽS-ED) zhodnotil rezolúciu slovami: „Podstatou uznesenia je veľmi konkrétna pomoc Grécku, ale aj iným krajinám, ktoré utrpeli požiare toto leto, aby s okamžitou platnosťou a bezodkladne dostali finančnú a ďalšiu pomoc.