EÚ trápi nedostatok darcov orgánov

Počet tých, ktorí potrebujú transplantáciu orgánu je v EÚ stále vyšší ako počty darcov. Iniciatívna správa výboru pre životné prostredie, verejné zdravie  a bezpečnosť potravín EP navrhuje sériu opatrení, ktoré by mali pomôcť zmierniť nedostatok darcov a orgánov na transplantáciu.

Jedným z návrhov je vytvorenie Európskej darcovskej karty, ktorá by bola doplnkom k existujúcim národným kartám. Pre väčšiu efektivitu poslanci uvažujú o tom, či by ľudia, ktorí nie sú vhodnými darcami orgánov nemali tiež nosiť zo sebou kartu, ktorá o tomto fakte informuje. Na Slovensku sa za potenciálneho darcu považuje každý, kto s tým počas života písomne nevyjadril nesúhlas. Iné krajiny naopak uplatňujú systém, podľa ktorého sa za darcu považuje len ten, kto s tým počas života vyslovil súhlas.

Poslaci vyzvývajú Komisiu, aby podporila výskum v oblasti biotechnológií, ktorý by v budúcnosti mohol poskytnúť možnosti pestovania orgánov z existujúcich tkanív a buniek pochádzajúcich, či už od samotného pacienta, alebo darcu.

Výmena orgánov vhodných na transplantáciu by mala byť medzi členskými štátmi intenzívnejšia. Výhodou by to bolo najmä pre menšie štáty Únie s malým fondom darcov, píše sa v správe. Komisia by mohla byť tým, kto by mal uľahčiť vytváranie aliancií medzi národnými trasplantačnými organizáciami.

Efektívnym sôsobom, ako zvýšiť dostupnosť orgánov, je poskytnúť verejnosti viac informácií, uvádza ďalej správa výboru. Tomuto cieľu by mohla poslúžiť “horúca linka”, ktorá by bola schopná 24 hodín denne ponúknuť relevantné informácie týkajúce sa darcovstva orgánov. Ľudia, ktorí nad darcovstvom uvažujú, by mali prediskutovať svoje zámery v rodine. Existuje silná pozitívna súvislosť medzi prediskutovaním tejto záležitosti v rámci rodiny a ochotou darovať orgány.

Spravodajkyňa frakcie EPP-ED, Frieda Brepoels, hovorí, že “debata v parlamente ukázala, že darcovstvo orgánov a transplantácie sú mimoriadne citlivou a komplexnou témou”. Vyzdvihuje príklad Španielska, ktorý ukazuje, že “organizácia donačného systému je kľúčovým faktorom pri zvyšovaní počtu darcov. Parlament preto žiada nemocničné zariadenia, aby vyčlenili dostatok personálu, ktorý by identifikoval možných darcov a pomáhal príbuzným zosnulých ľudí. Je tiež dôležité, aby nemocnice mali proaktívny prístup k médiám.”

Komisa by mala v budúcnosti predstaviť návrh smernice upravujúcej požiadavky kvality a bezpečnosti darcovstva orgánov v EÚ. Smernica však nemôže predstavovať ďalšiu administratívnu záťaž, ani by nemala ohroziť osvedčené postupy v jednotlivých štátoch, uvádza správa.

Poslanci trvajú na tom, že darcovstvo musí zostať na prísne dobrovoľnej a neziskovej báze. Podľa platnej slovenskej legislatívy, nie je darcovstvo orgánov za finančnú odmenu možné, resp. je zakázane a trestné. 

Výbor pre verejné zdravie sa k problému stavia jednoznačne: “Akékoľvek komerčné využívanie orgánov je neetické a nie je v súlade s väčšinou základných ľudských hodnôt”. Darcovstvo orgánov z finančných pohnútok “degraduje darovanie orgánu na obyčajnú komoditu, čo  je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou.”

V súčasnosti na Slovensku možno darovať orgány od mŕtvych alebo živých darcov. Trend je, že stúpa percento živých darcov (oblička, časť pečene), ktorí sú v priamom príbuzenskom (resp. emočnom) vzťahu s pacientom.