Eurolat aj o vode

Pozadie

V dňoch 29. apríla až 1. mája sa v hlavnom meste Peru konalo druhé plenárne zasadnutie Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia – EUROLAT. Zhromaždenie tvorí 60 členov Európskeho parlamentu a spolu 60 členov z Parlamentu Latinskej Ameriky, Parlamentu Strednej Ameriky a Andského parlamentu. Zástupcovia sú rozdelení do príslušných výborov – pre politické záležitosti, pre obchod a pre sociálne veci.

Otázky

Účastníci Eurolat-u vyjadrili plnú podporu agende pripravovaného summitu EÚ – Latinská Amerika a Karibik, ktorý sa bude konať od 15. do 17. mája, taktiež v Lime.

Peru ako hostiteľská krajina si od stretnutia sľubovalo zahrnutie Revolučného hnutia Túpaca Amaru (Movimiento Revolucionário Túpac Amaru, MRTA) do zoznamu teroristických skupín, ktorý vedie EÚ. Ide o komunistické gerily aktívne najmä v rokoch 1984 až 1997. Európsky parlament však pred zasadnutím Eurolat-u takýto krok (pridanie MART na zoznam teroristických skupín EÚ) nepodporil, čo španielsky europoslanec Luís Yánez vysvetľoval neschopnosťou vysvetliť heterogénnemu europarlametu dôležitosť, ktorú v sebe tento problém nesie pre obyvateľov Peru.

Z podnetu peruánskych účastníkov bolo vydané neoficiálne stanovisko, v ktorom účastníci Eurolat-u žiadajú Európsky parlament, aby prehodnotil svoje rozhodnutie ohľadom MRTA.

Eurolat v záverečnom komuniké nalieha na lídrov ktorí sa zúčastnia májového summitu EÚ-Latinská Amerika a Karibik, aby sa urgentne venovali hľadaniu opatrení v súvislosti s rastom cien základných potravín a opatrení smerujúcich k napĺňaniu Miléniových cieľov. Eurolat tiež žiada vytvoriť systematický dialóg o imigrácii, v ktorom by hlavné miesto mali mať boj proti ilegálnej imigrácii a rozvinutie možností migrácie legálnej.

Členovia parlamentov z oboch strán Atlantiku upozornili na potrebu zlepšenia neudržateľného modelu aktuálnej energetickej spotreby a žiadali podstatnú redukciu európskych poľnohospodárskych dotácií pre export. Medzinárodné fórum prijalo, za nesúhlasu európskej frakcie EPP-ED, návrh na rozvoj politík v oblasti sexuálneho zdravia a sexuálnej výchovy.

Podpredsedníčka Eurolat-u, slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI) predložila výboru pre sociálne záležitosti pracovný dokument pod názvom „Otázky vody vo vzťahoch EÚ a Latinskej Ameriky“. V ňom sa venuje súčasným stavom tohto prírodného zdroja v EÚ a pomoci, ktorú EÚ poskytuje Latinskej Amerike v oblasti vody.

Pomoc Európskej Únie Latinskej Amerike sa prostredníctvom mnohých projektov zameriava najmä na prísun vody a jej asanáciu, integrovaný manažment vodných zdrojov, výskum a monitoring ako aj na prevenciu prírodných katastrof, či trvalo udržateľné používanie vody v poľnohospodárstve. Dokument, ktorý Belohorská na rokovanie Eurolatu pripravila, vyzdvihuje potrebu globálneho prístupu voči tejto otázke prostredníctvom inštitucionálnych a legislatívnych zmien a inovácií v sektore, ako aj nevyhnutnosť dialógu s občianskou spoločnosťou pri tvorbe a realizácii zákonov týkajúcich sa vodného manažmentu.