Europoslanci spochybňujú energetickú stratégiu EÚ na Balkáne

Dnes, 18. októbra, sa stretávajú ministri zodpovední za energetiku z krajín západného Balkánu, Moldavska a Ukrajiny. Pracovnej skupine zodpovednej za vypracovanie energetickej stratégie regiónu predsedá Európska komisia. Jej zloženie je výsledkom dohôd o spolupráci medzi týmito krajinami a EÚ v rámci tzv. Energetického spoločenstva. Ďalšie pracovné skupiny sa zaoberajú energetickou efektívnosťou a životným prostredím.

Pracovnú skupinu pre regionálnu stratégiu kritizujú však niektorí europoslanci a mimovládne organizácie, ktoré sa sťažovali Komisii najmä na netransparentnosť pri formulovaní tejto stratégie ale aj za zanedbávanie jej environmentálneho rozmeru.

Medzi europoslancami je aj slovenský šéf delegácie EP pre vzťahy s juhovýchodnou Európu Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS), ďalej Jelko Kacin (ALDE, Slovinsko), Maria Eleni Koppa (SD, Grécko) a Franziska Brantner (Zelení, Nemecko).

Hovorkyňa generálneho riaditeľstva Európskej komisie zodpovednej za energetiku Marlene Holznerová pre EurActiv uviedla: „Hlavný dôvod, ktorý nás vedú k koncipovaniu tohto dokumentu (regionálnej energetickej stratégie) je predpoklad, že v nasledujúcom desaťročí dopyt po plyne bude prevyšovať dodávky, čo znamená, že potrebujeme veľké investície do vývoja energetickej infraštruktúry.“

Stratégia je opisným sumárom existujúcich údajov a záväzkov, hovorí Holznerová. „Nie je úlohou stratégie tieto dáta alebo záväzky hodnotiť. Okrem toho stratégia nemá vytvárať záväzky nad rámec tých, čo už existujú“.

Kritika mimovládok

Povaha tejto stratégie si vyslúžila kritiku od europoslancov aj mimovládnych organizácií. MVO sa síce zúčastnili ex-ante konzultácií prostredníctvom online dotazníka, no k samotnému zneniu sa vyjadriť nemohli.

Návrh stratégie sa objavil na webstránkach Európskej komisie v júli 2012, kedy už bola konzultácia ukončená.

 „Domnievame sa, že internetový dotazník nie je adekvátnym spôsobom, ako získať komplexný pohľad aktérov, vrátane organizácií občianskej spoločnosti“, napísali štyria europoslanci v liste.

 „Moja hlavná výhrada sa spája so zvláštnym spôsobom ako Energetické spoločenstvo koncipuje svoju stratégiu“, uviedla Brantnerová. „Občianska spoločnosť a poslanci neboli do tohto procesu dostatočne zapojení a to napriek tomu, že táto stratégia bude mať zásadný vplyv a energetiku a životne prostredie regiónu na nasledujúce roky.“

 Garret Tankosic Kelly z organizácie SEE Change Net na margo dotazníka povedal:  „Žiadny z našich komentárov nebol do stratégie premietnutý a nedostali sme ani vysvetlenie či boli považované za relevantné alebo nie.“

Podľa neho tiež jedna formulácia v stratégii, ktorá hovorí, že každá úprava a aktualizácia národných stratégii by mala byť v súlade  s touto stratégiou“ de facto vylučuje diskusiu s občianskou spoločnosťou a národnej úrovni.

Europoslanci zaslali svoj list s výhradami riaditeľovi sekretariátu Energetického spoločenstva ešte 11. júla 2012.

Tranzitná zóna

Europoslancom sa nepáči, že stratégia hovorí o nižších environmentálnych cieľoch ako je bežné v Európe a ako niektoré mimovládky tvrdia, že je kapacita v tejto oblasti.

Stratégia hovorí napríklad o 9 % úsporách energie do roku 2020.

Podľa Ionuta Apostola, z CEE Bankwatch Network nie sú tieto ciele v súlade s plánom EÚ budovať bezuhlíkové hospodárstvo a stratégia zaváňa snahou spraviť z Balkánu tranzitnú zónu bez špecifických benefitov pre dotknuté krajiny.

Dodáva, že pracovná skupina by sa mala viac sústrediť aj na spôsoby ako prilákať súkromných investorov, keďže nakoniec to bude súkromná sféra, ktorá bude musieť investovať do rozvojových projektov.

Podľa riaditeľa sekretariátu Energetického spoločenstva síce môžu krajiny ES napríklad prevádzkovať uhoľné elektrárne alebo si zvoliť vlastný energetický mix, musia však rešpektovať relevantné európske environmentálne požiadavky.

Marlene Holzerová z Európskej komisie ale pripomína, že nie všetky európske ciele sú aplikovateľné na Energetické spoločenstvo. Krajiny prijímajú EÚ legislatívu týkajúcu sa energetika, životného prostredia a hospodárskej súťaže postupne.