Kto bude dohliadať na ľudské práva?

Krátka správa

Systém princípov ochrany základných práv EÚ sa vyvinul najmä precedentným právom Súdneho dvora a bol potvrdený výslovným uznaním v rámci Zmlúv EÚ.

Agentúra EÚ pre základné práva by mala zabezpečiť, aby EÚ zachovávala a dodržiavala svoj záväzok rešpektovať základné práva v tretích krajinách v súlade s prácou a politikou kompetentných medzinárodných organizácií, ako je OSN alebo v súlade s medzinárodnými zmluvami.

Bola to však práve Rada Európy, ktorá za posledných 50 rokov vyvinula komplexný systém noriem, právnych a súdnych nástrojov pre ochranu a podporu ľudských práv a právneho štátu.

V snahe vyhnúť sa duplikácii alebo narušenia a rozdrobenia zaužívaného systému ochrany ľudských práv prijali obe inštitúcie súbor pravidiel o vzájomnom vymieňaní informácií, či spolufinancovaní spoločných aktivít.

Európsky parlament minulý týždeň schválil uzatvorenie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy.

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI) uviedla, že primárnym problémom nie je stret kompetencií týchto dvoch inštitúcií, ale skôr stret kompetencií medzi Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu.

„Oba tieto súdy majú právomoc konať v oblasti porušovania ľudských práv a existuje aj niekoľko súdnych rozhodnutí, v ktorých si tieto súdy protirečili“, uviedla. Väčšina prípadov sa podľa jej slov týkala článku 6 a 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv v konaniach o porušovaní hospodárskej súťaže.

Charta základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, ku ktorému sa Európska únia hlási, sú podľa Ireny Belohorskej síce podobné, no predsa rozdielne dokumenty.

Agentúra Európskej únie pre základné práva má podľa jej slov skôr právomoci monitorovacieho a asistenčného charakteru a keďže sú jej právomoci obmedzené, jej činnosť by nemala Rade Európy konkurovať, ale naopak, skôr ju dopĺňať.