Legislatívy musí byť menej a mala by byť prehľadnejšia

Pozadie

Orientovanie sa v legislatíve EÚ môže byť niekedy mimoriadne náročné. Komisia prišla ešte v októbri 2005 s iniciatívou zjednodušenia a sprehľadnenia legislatívy. Stratégia Komisie v tejto oblasti a štyri správy z dieľne výborov EP boli na programe v Štrasburgu.

Správy navrhujú opatrenia, ktoré by mali byť prijaté na národnej aj komunitárnej úrovni s cieľom zjednodušenia jazyka legislatívnych noriem a hodnotenie týchto opatrení.

Otázky

Za všetko hovoria čísla. V roku 2002 existovalo 14 500 európskych záväzných noriem, čo predstavuje 97 tisíc strán textu. Známym argumentom odporcov byrokracie sú normy pre zarkrivenie banánov a uhoriek.

Problémom je i fakt, že nadmerná legislatíva zamestnáva podnikateľov, najmä malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú podstanú väčšinu pracovných miest v Únii. Tento problém sa však netýka rovnako všetkých krajín. Pokiaľ ide o mieru administratívnych výdavkov, Slovensko je na tom v rámci Únie horšie. Náklady na administratívu predstavujú u nás až 4,6 % HDP.

Konkrétnymi cieľmi návrhu Komisie je zrušenie, resp. prepracovanie viac ako 200 legislatívnych noriem a 1400 ďalších noriem, ktoré s nimi súvisia. To všetko do roku 2008. Do roku 2012 by sa mal znížiť administratívne formality až o štvrtinu. Únia si od toho sľubuje investície v objeme 150 mld a rast HPD o 1,5% percenta.

Pozície

Talianska poslankyňa zo skupiny zelených Monica Frassoni, ktorá predkladala správu o uplatňovaní európskych zákonov, zdôraznila, že sa treba zamerať hlavne na kvalitu legislatívy a jej samotné uplatňovanie. Znížiť počet zákonov podľa nej celý problém nevyrieši. Mohlo by totiž dôjsť k situácii, kedy by nebolo regulované nič. Navrhuje preto viac sa sústrediť na aplikáciu noriem v praxi.

Autorka ďalšej zo správ, maďarská socialistka Katalin Lévai, považuje túto problematiku za kľúčovú pri vybudovaní „spravodlivého a súťaživého trhu, blaha občanov a účinnej ochrany verejného zdravia a životného prostredia“. Poslanci jej správu v utorkovom hlasovaní schválili.  

Tieňovým spravodajcom k správe Katalin Lévai je Miroslav Mikolášik (EPP-ED/EĽS-ED) Podľa jeho vyjadrení je snaha o lepšiu právnu reguláciu je mimoriadne dôležitá najmä z pohľadu regiónov, ich úloh a postavenia v legislatívnom procese a procese presadzovania práva Európskej Únie. Orgány na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, hospodárski a sociálni partneri, zástupcovia občianskej spoločnosti či mimovládne organizácie musia byť preto podľa neho čo najviac aktívne zapojení do procesu konzultácie pri príprave európskej legislatívy. „Ich úloha je rovnako dôležitá pri príprave hodnotení vplyvu a dopadu tejto legislatívy na členské štáty. Zvýšime tak kvalitu, zrozumiteľnosť a transparentnosť pripravovaných právnych noriem a zohľadníme pritom miestne a regionálne podmienky a rozdiely“, uviedol a dodal, že sa tým zároveň predíde nesprávnej interpretácii a oneskorenej transpozícii a výkonu právnych noriem.         

Poslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED/EĽS-ED) zdôraznila, že hlasovala za správu o lepšej právnej regulácii v EÚ, pretože počas vykonávania svojho poslaneckého mandátu sa často stretáva so sťažnosťami občanov na to, že niektoré členské štáty  počas transpozície právnych predpisov EÚ na nich ukladajú povinnosti presahujúce požiadavky transpozičnej legislatívy. „Občanov sužuje zbytočná administratívna záťaž, ktorá v nich evokuje odpor voči prijímanej európskej legislatíve“, uviedla.                       

Ako ďalej spomenula, prijatá správa obsahuje aj jej pozmeňujúce návrhy a je „veľkou šancou pristupovať k európskemu zákonodarstvu  z nového uhlu pohľadu“.

Európske zákony sú podľa Zity Pleštinskej pripravované pre zjednodušenie života ľudí v Únii a nie proti nim, preto musia  byť písané „jednoduchým a zrozumiteľný jazykom so zreteľom na kvalitu a nie kvantitu“. Efektívna a včasná  informovanosť zainteresovaných strán na všetkých úrovniach o transpozícii právnych predpisov EÚ je  podľa jej slov zárukou  zvýšenia  dôvery občanov v európsky projekt.

Slovenská europoslankyňa zo skupiny nezaradených poslancov Irena Belohorská upozornila, že s právnymi aktami EÚ pracujú aj bežní občania Únie a na problém nadväznosti  právnych predpisov. „Vzniká tu aj problém súvisiaci s nadvaznosťou týchto právnych predpisov EÚ na ďalšie národné legislatívne akty. Ak si aj občan EÚ daný predpis vyhľadá, častokrát netuší, že s ním podstatne súvisia aj iné, ďalšie legislatívne akty EÚ.“ Navrhuje preto podrobnejšie sa venovať otázke kodifikácie. Sústrediť sa pri tom treba na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v EP, ktoré nemajú vplyv na podstau, sú často nezmyselné alebo, ktoré rozširujú oblasť pôsobenia zákona a zakladajú tak právnu duplicitu. „Kodifikácia by mala byť postavená na zásadách efektivity, účinnosti, zodpovednosti, transparentnosti a súvislosti.“ 


Viac k téme v súbore liniek Lepšia právna regulácia EÚ