Mikolášik hodnotil sociálnu situáciu v EÚ

Krátka správa

Autorom satnoviska je slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED/EĽS-ED). Stanovislo si vyžiadal gestorský Výbor pre sociálne veci a zemestnanosť.

Európska komisia prijala na začiatku roka dve komunikácie týkajúce sa tejto oblasti, prvú vo forme predbežnej správy na zasadnutie jarnej Európskej rady a druhý návrh spoločnej správy o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení na rok 2007. Obidve komunikácie majú za cieľ zhodnotenie sociálnej situácie v únii a zjednotenie sa na spoločných sociálnych výzvach, ktorým čelia Európania. Ich účelom je taktiež rozprúdiť diskusiu o sociálnej situácii v EÚ a Komisia v tomto zmysle zahajuje širokú konzultáciu týkajúcu sa sociálnych otázok a výziev v Európe.

Jedným z najzávažnejších problémov sú podľa členských štátov pretrvávajúce zásadné rozdiely vo financovaní zdravotných systémov v EÚ ako aj v alokácii ľudských zdrojov. Popri tom sa členské štáty zhodujú na všeobecne prospešnej stratégii, akou je podpora zdravého životného štýlu, preventívna starostlivosť či lepšia koordinácia medzi krajinami v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Miroslav Mikolášik konštatoval, že štáty sa zamerali najmä na oblasť zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Hlavné potreby v tejo obalsti sú: zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetky skupiny obyvateľstva, zníženie nerovnosti v oblasti zdravia a zaručenie bezpečnej a vysoko kvalitnej starostlivosť o zdravie.

V tomto zmysle sa Miroslav Mikolášik pri predkladaní návrhu stanoviska pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sústredil najmä na nasledujúce oblasti:

  • Prevenciu chorôb a účinný boj proti nim, ktoré by mali byť neodmysliteľnou súčasťou národných stratégií v oblasti verejného zdravia,
  • Je potrebné vyzývať členské štáty, aby podporovali lepšiu dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb pre všetky vrstvy obyvateľstva a všetky generácie vrátane najviac znevýhodnených osôb,
  • Parlament by mal vyjadriť znepokojenie nad nadmerným rastom výdavkov a nad deficitom v zdravotníctve a verejných zdravotníckych službách v členských štátoch a sústrediť úsilie na podporu prostriedkov, ktorými možno znížiť tieto výdavky: napríklad odstránenie nadmernej spotreby liekov a zavedenie generických liekov,
  • Rovnako by mal EP podporovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, dotácie či informačné kampane v oblasti výživy a problémov súvisiacich s nadváhou a obezitou,
  • EP by mal podporiť Komisiu a jej úlohy v oblasti budovania stratégie EÚ v boji proti alkoholizmu a proti pasívnemu fajčeniu a to napriek tomu, že táto agenda spadá do vnútroštátnej právomoci členských štátov,

Na záver poslanec Miroslav Mikolášik zdôraznil dôležitosť dodržiavania platných právnych predpisov v EÚ a zásadnú úlohu Komisie dohliadať na správne uplatňovanie európskej legislatívy, najmä v oblastiach životného prostredia, ktoré majú dopad na verejné zdravie ako napríklad kvalita vody, ovzdušie a pôda.

Na základe výsledkov konzultácie, ktorá bude ukončená na konci roka 2007, vydá Komisia správu. Táto správa bude momentálnou snímkou meniacej sa sociálnej situácie v Európe, analýzou sociálnych trendov a ich dosahu a zhrnutím kľúčových otázok a výziev pre Európu na všetkých úrovniach riadenia. Budú v nej obsiahnuté myšlienky, ako čo najlepšie podporovať koncepciu prístupu a príležitostí v Európe, a takisto sa ňou prispeje k priebežnému zhodnoteniu programu sociálnej politiky.