Orban predstavil svoj jazykový plán

Pozadie:

Leonard Orban, rumunský kandidát na post komisára pre mnohojazyčnosť, začal svoje trojhodinové predstavovanie sa výboru EP pre kultúru a vzdelanie 27. novembra 2006 ubezpečením členov Parlamentu o tom, že jeho portfólio pokrýva celý rad významných politických a manažérskych zodpovedností. „Politicky je mojím cieľom usmerniť prácu Komisie tak, aby sa súčasťou rôznych politík, ktoré sú kľúčové pre fungovanie EÚ a jej vnútorný trh, t.j. kultúru, vzdelanie a konkurencieschopnosť, stala aj aktívna politika mnohojazyčnosti,“ uviedol Orban.

Otázky:

K otázke rodovej rovnosti sa Orban vyjadril: „Práva žien sa musia odraziť v každej verzii úradných dokumentov.“ Orban uviedol ako príklady ako „Mme la secrétaire générale“ namiesto „Mme le secrétaire général“ vo francúzskom jazyku, či „chairperson“ namiesto „chairman“ v angličtine. Odpovedal na otázku Lissy Gröner (PES, Nemecko) o lingvistických aspektoch rovnosti mužov a žien. „Táto otázka bude tvoriť významnú súčasť mojej agendy a môžem vás ubezpečiť, že môj Kabinet bude z tohto hľadiska dokonale vyvážený,“ potvrdil kandidát na komisára. Orbanov nový post, ktorý predtým tvoril súčasť portfólia komisára pre kultúru a vzdelanie Jána Figeľa, bol kritizovaný za svoju údajnú povrchnosť a nadbytočnosť. Avšak predseda Európskej komisie José Manuel Barroso obránil nové portfólio, pričom zdôraznil, že vníma potrebu riadiť úradné jazyky EÚ, ktorých bude od 1. januára 2007 až 23. Pribudne totiž Rumunčina, Bulharčina a Írčina. Orban sa snažil tvrdenia o nadbytočnosti svojho portfólia vyvrátiť tým, že podčiarkol napríklad význam ochrany jazykových práv v členských štátoch. Nepodporuje však v tejto oblasti prijímanie legislatívy na európskej úrovni. Ak bude uvedený do funkcie, bude sa usilovať o to, aby celoživotné vzdelávanie bolo prístupné aj pre príslušníkov jazykových menšín a bude podporovať výuku čínštiny, japončiny, arabčiny, turečtiny a ruštiny na európskych školách.

Pozície:

Rumunský kandidát na post komisára pre mnohojazyčnosť Leonard Orban vyhlásil, že: „Európska jazyková a kultúrna rozmanitosť je zdrojom bohatstva, ktoré musí byť živené a propagované.“ Dodal: „Na prvý pohľad by bolo možno z hľadiska riadenia jednoduchšie mať len jeden úradný jazyk [… ale] mnohojazyčnosť môže tiež ktorejkoľvek spoločnosti dať konkurenčnú výhodu, ak prispeje k jej expanzii na lokálne trhy a k vytvoreniu nových produktov, ktoré uspokoja aj kritériá mnohojazyčnosti.”

Erna Hennicot-Schopges (EPP-ED, Luxembursko) zdôraznila významnú rolu európskych škôl z hľadiska mnohojazyčnosti a taktiež žiada posilnenie spolupráce s Radou EÚ. Orban súhlasil, pričom však podčiarkol i jazykové možnosti za hranicami európskych škôl.

Christa Prets (PES, Nemecko) spochybnila rozsah navrhovaného portfólia a poznamenala, že otázky vzdelávania sú predovšetkým zodpovednosťou jednotlivých členských štátov.

Hannu Takkula (ALDE, Fínsko) otvoril otázku laponskej menšiny v severnej časti Fínska ako príklad lingvistickej diverzity,  ktorá by mala byť chránená. Orban odpovedal, že možnosti celoživotného vzdelávania by mali byť prístupné aj pre občanov EÚ hovoriacich menšinovými jazykmi.

Thomas Wise (IND/DEM, Veľká Británia) uviedol, že mnohojazyčnosť je jedným z najvyšších stupňov vyjadrenia európskej diverzity, no zároveň sa s veľkou pravdepodobnosťou stane aj jednou z najväčších výziev pre rozpočet administratívy EÚ.

Arpád Duka-Zolyomi (EPP-ED) 30. novembra v rozprave upozornil na problémy Rumunska s menšinovými právami – ktoré sú podľa neho o to závažnejšie, že rumunský komisár má dohliadať na oblasť mnohojazyčnosti: „Chcem zdôrazniť, že popri najkritizovanejších oblastiach nesmiem zabudnúť ani na také oblasti, ako sú ľudské práva a práva menšín… Domnievam sa, že kodanské kritéria pre práva národnostných menšín neboli dostatočne prísne uplatňované, čo potvrdzuje poburujúca správa o tom, že z trojjazyčnej univerzity Babeš-Bolyai v Kluži v pondelok vylúčili troch pedagógov len preto, že presadzovali viacjazyčné označenia priestorov školy. Je to veľmi zlý signál o to viac, že v Komisii bude Rumunsko zodpovedať za viacjazyčnosť v Únii. Po vstupe krajiny do EÚ budú jej problémy zaťažovať vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť Únie. Ustanovenie monitorovania a systematického hodnotenia Komisie s možnosťou uplatňovania ochranných opatrení je veľmi racionálne riešenie.“

Posledné a ďalšie kroky:

  • Výbor EP pre kultúru a vzdelanie mal odovzdať svoju správu o Orbanovi politickým lídrom legislatívy 28. novembra 2006.
  • Orbanovo definitívne menovanie  za komisára sa udeje pred 732-členným publikom, t.j. pred Európskym parlamentom,  11. decembra 2006, potom, čo by mal byť zvolený do svojej novej funkcie.
  • Od 1. januára 2007, keď v EÚ pribudnú Bulharsko a Rumunsko, bude mať Komisia 27 komisárov.