Parlament podporil telekomunikačný balíček

Foto: flickr.com (just_skizo)

Poslanci Európskeho parlamentu včera hlasovali o návrhu revízie telekomunikačnej legislatívy. Viaceré návrhy Európskej komisie boli počas legislatívnej procedúry zmenené a „rozriedené.“ Stav po včerajšom hlasovaní je nasledovný:

  • EÚ bude mať menej kompetencií v telekomunikačnom sektore, ako sa pôvodne navrhovalo.
  • O rozdelení aktivít dominantných telekomunikačných operátorov bude rozhodovať Komisia spoločne s Úradom európskych regulátorov telekomunikácií a pôjde spravidla o „výnimočný krok.“ Tzv. „funkčné rozdelenie“ znamená oddelenie správy siete od predaja služieb.
  • Poslanci položili väčší dôraz na investovanie do sietí novej generácie (NGN), ktoré budú pozostávať z optických vláken.
  • Medzi inými témami sa plénum venovalo aj manažmentu rádiového spektra a otázkam bezpečnosti, ochrany súkromia a autorských práv v internetovom prostredí.

Európski poslanci vylúčili vytvorenie nového Európskeho telekomunikačného úradu, ktorý by sa stal centrálnym európskym telesom, ktoré by pod dohľadom Komisie kontrolovalo činnosť národných regulátorov vo všetkých členských krajinách. Ustanovenie tzv. EECMA spravodajkyňa k návrhu, Pilar del Castillo Vera (EPP-ED, ES), zamietla.

Náhradou za EECMA bude Úrad európskych regulátorov telekomunikácií (BERT). Inými slovami, pôjde o doterajšiu Európsku skupinu regulátorov telekomunikácií (ERG), len s posilnenými právomocami. Najvýznamnejšou zmenou je prechod z jednomyseľného na väčšinové hlasovanie (pre schválenie návrhu sa budú vyžadovať 2/3 hlasov). Súčasne, BERT bude za istých okolností spoločne s Komisiou zdieľať právo veta.

Catherine Trautmann (PES, FR) navrhla položiť väčší dôraz na budovanie paralelných sietí novej generácie (NGN), pozostávajúcich z optických vláken. Jej návrh plénum schválilo. Každý telekomunikačný operátor si tak bude budovať vlastnú NGN, pričom sa bude môcť uchádzať o podporu zo strany európskych inštitúcií. Takýto princíp vítajú predovšetkým veľké telekomunikačné firmy. Na druhej strane, v snahe posilniť konkurenciu budú musieť veľké firmy umožniť prístup do svojich optických sietí novovzniknutým operátorom, ktorí ešte vlastné NGN nemajú.

Rádiové spektrum bude aj naďalej pod správou členských krajín, s výnimkou istých frekvencií, ktorú bude spravovať Brusel. Pôjde však len o malú časť jeho celej šírky. Ide o úpravu v čase, kedy sa postupne prechádza na digitálne využívanie bezdrôtového spektra, ktoré sa považuje nielen za kvalitatívne lepšie, ale i efektívnejšie vzhľadom na fakt, že rozsah frekvencií je presne vymedzený a nemožno ho vzhľadom na objektívne limity rozšíriť.

Poslanci sa zaoberali aj problematikou ochrany súkromia a bezpečnosťou na internete. Závermi hlasovania sú nasledovné princípy:

  • poskytovatelia internetového pripojenia nebudú zodpovedať za správanie svojich zákazníkov a teda nebudú mať povinnosť blokovať prístup na stránky, pri návšteve ktorých vzniká podozrenie alebo je evidentné, že sa porušuje autorské právo,
  • internetové vyhľadávače a iné služby, ktoré potrebujú pre svoje správne fungovanie získať informácie o užívateľovi, nebudú musieť pred vstupom na stránku návštevníka žiadať o vyslovený súhlas pre zber takýchto dát,
  • poslanci súčasne odmietli, aby sa IP adresa, ktorá je jedným z hlavných identifikátorov počítača v sieti, považovala za osobný údaj.

Na druhej strane, poslanci však podporili prístup k dlhodobému uchovávaniu dát o užívateľoch. Ide napr. o správu tzv. cookies, malých textových súborov, do ktorých si internetové vyhľadávače a iné web 2.0 aplikácie ukladajú informácie o správaní užívateľa v dlhodobom časovom horizonte. Cookies sú uložené spravidla na počítači užívateľa a spomenuté aplikácie k nim pristupujú automaticky. Zmenou je, že prehliadače a podobné aplikácie by mali užívateľa požiadať o súhlas pre čerpanie dát z cookies. Návrh predstavil Alexander Alvaro (ALDE, DE).

Poslanci sa tiež vyslovili za vyššiu mieru transparentnosti pri vyčíslovaní ceny za elektronické služby. Autor pripomienky, Malcolm Harbour (EPP-ED, UK), chce, aby bol zákazník vždy jasne upozornený na poplatky, ktoré súvisia z aktiváciou a deaktiváciou telekomunikačných a elektronických služieb.

Na adresu balíka legislatívy sa vyjadril aj Miroslav Mikolášik (EPP-ED): „Telekomunikačný balík predstavuje potrebnú aktualizáciu súčasných právnych predpisov, a to najmä v oblasti ochrany súkromia jednotlivcov a ich osobných údajov. Táto otázka predstavovala jeden z hlavných cieľov návrhu. Podporil som názor, podľa ktorého je nutné pojať aspekt ochrany údajov a bezpečnosti v širšom kontexte než je európsky, keďže poskytovatelia komunikačných služieb a internetových systémov majú svoje sídla po celom svete a pracujú s osobnými údajmi v rámci rôznych právnych systémoch.“

Podľa Zity Pleštinskej (EPP-ED), keď sa spotrebitelia rozhodujú o zmene operátora, častokrát nemajú k dispozícii porovnateľné ponuky a proces prenositeľnosti čísla stále trvá neprimerateľne dlho. privítala preto správu Malcolma Harboura, na základe ktorej operátori musia spotrebiteľom poskytovať transparentné a hlavne porovnateľné ceny a zmena operátora a zachovanie si existujúceho čísla bude možná počas jedného dňa.