Parlamentná diskusia o vplyve alkoholu

Pozadie

Z početných štúdií vyplýva, že na európskych cestách ročne pribúda množstvo dopravných nehôd súvisiacich s konzumáciou alkoholu a alkoholizmus je tiež príčinou 16 % prípadov týrania detí.

Poslanci v schválenej iniciatívnej správe talianskeho poslanca Alessandra Foglietta (UEN) varujú pred nadmernou konzumáciou alkoholických nápojov a zdôrazňujú, že je potrebné v tejto oblasti zakročiť.

Správa berie na vedomie rozdielnosť zvykov medzi členskými krajinami Únie ohľadne množstva konzumovaného alkoholu. Tie sa v rôznych štátoch odlišujú, kvôli čomu je ťažké zaujať v tejto oblasti jednotný celoeurópsky prístup, no napriek tomu je možné prijať aspoň základné opatrenia a zvýšiť úsilie o lepšiu informovanosť obyvateľstva.

Otázky

 • Nulová tolerancia alkoholu u začínajúcich vodičov a obmedzenia pre "alkolimo"

Medzi odporúčania europoslancov patrí návrh európskeho pravidla 0% obsahu alkoholu v krvi v prípade čerstvých držiteľov vodičského preukazu či vyššie zdanenie „alkoholických limonád“.

EP zároveň vyzýva členské krajiny, aby spoločne s mimovládnymi organizáciami a hospodárskymi združeniami (Fórum pre problematiku alkoholu a zdravia navrhuje Komisia) pristúpili k týmto opatreniam:

 • výchovno-vzdelávacia kampaň o rizikách požívania alkoholu (prostredníctvom školských programov určených deťom a mladistvým)
 • obmedziť prístup mladých k alkoholickým nápojom, napr. prostredníctvom prísneho uplatňovania platných právnych predpisov
 • zapojenie do realizácie opatrení maloobchodníkov a reštaurácie
 • pozor na nápoje typu "alkoholickej limonády",  ktoré konzumujú mladí ľudia, a označovali jasne, že ide o alkoholický nápoj, prípadne presadzovali vyššie zdanenie takýchto nápojov
 • spoločný právny rámec minimálnych pravidiel týkajúcich sa stanovenia vekovej hranice na predaj alkoholických nápojov
 • na európskej úrovni pravidlo 0-percentného obsahu alkoholu v krvi v prípade čerstvých držiteľov vodičského preukazu, so zreteľom na to, že niektoré potravinové výrobky môžu obsahovať stopy alkoholu
 • poskytli viacero možností zisťovania obsahu alkoholu v krvi, napr. prostredníctvom využitia automatickej kalkulácie na internete, a zaobstarali širokú dostupnosť prístrojov na meranie obsahu alkoholu v krvi prostredníctvom analyzátorov dychu, najmä na diskotékach, v baroch, na štadiónoch a vo všeobecnosti na diaľniciach a cestných komunikáciách, a to hlavne v nočných hodinách
 • zvýšenie kontrol vodičov pod vplyvom alkoholu
 • prísnejšie postihy za jazdu pod vplyvom alkoholu
 • dostupnosť alternatívnych verejných dopravných prostriedkov pre vodičov, ktorí požili alkohol
 • rozvoj programov určených vodičom prostredníctvom výchovno-vzdelávacích prostriedkov
 • európska cena za najlepšiu kampaň proti nadmernému požívaniu alkoholu, na ktorej by sa zúčastňovali školy a mladí ľudia
 • výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi v súvislosti s tým, ako bojovať proti nadmernému požívaniu alkoholu
 • podpora iniciatívy zameranej na zabezpečenie psychologickej pomoci neplnoletým osobám, ktoré v dôsledku vážnej otravy alkoholom boli hospitalizované
 • Boj s fetálnym alkoholickým syndrómom

EP vyzýva Komisiu, aby vyčíslila výskyt fetálneho alkoholového syndrómu a fetálnych porúch alkoholového spektra v členských štátoch tak, aby bolo potom možné sformulovať európske ciele pre členské štáty zamerané na ich obmedzenie.

 • Preskúmanie možnosti označovania a vplyvu reklamy

V prípade označovania škodlivosti alkoholických nápojov na obale EP pripomína, že členské štáty sú pripravené zaviesť povinné zdravotné varovania, no poznamenáva, že výskyt rozdielnych požiadaviek na označovanie v jednotlivých štátoch má dôsledky na vnútorný trh EÚ. Nalieha preto na Komisiu, aby iniciovala vypracovanie komparatívnej štúdie o dopade a účinnosti rôznych informačných a komunikačných prostriedkov a reklamy.

Pozície:

Miroslav Mikolášik (EPP-ED) v rozprave spomenul, že nedávna reportáž zaznamenala mladých ľudí zo škandinávskych krajín, ako idú na výlet loďou večer do Estónska, aby sa na ceste späť opili do bezvedomia. Nadmerné pitie v podobných a iných variáciách je podľa neho však vidieť vo všetkých krajinách Európskej únie. „Je isté, že opatrenia vedúce k zníženiu pitia alkoholu sa priaznivo odrazia na zdravotnom stave obyvateľstva, jeho sociálnych podmienkach, v pracovných i mimopracovných úrazoch a dopravných nehodách“, uviedol.  „Neustále treba upozorňovať, najmä mladých ľudí, že i pravidelné konzumovanie piva vedie k alkoholizmu, čo nie je o nič menej závažné ako etylizmus vzniknutý na báze vína, či destilátov. Je strašné, keď ľudia stále ľahkovážne podceňujú závažné ochorenie pečene vedúce k cirhóze a nezriedka až k smrti“, spomenul. Pravidelné pitie podľa jeho slov pozvoľna mení nielen vôľové a charakterové vlastnosti jedinca, pričom mu ničí rodinný život, ale mení aj neuropsychické vlastnosti. „Schopnosť mladého alkoholika pestovať vyššie ciele sa vytráca a citový život sa natoľko otupí, že sú ťažkosti vytvárať zdravé vzťahy, prípadne rodinné prostredie“. Fetálny alkoholový syndróm, upozornil slovenský europoslanec, ťažkým spôsobom poškodzuje matku, ale najmä dieťa, čo vedie k mentálnej retardácii a novorodeneckým malformáciám. Je preto podľa neho prekvapujúce, že v mnohých členských krajinách sa venuje informovanosti tehotným matkám v tomto smere málo pozorností. Za škandalózny označil tiež vysoký počet ľudí riadiacich automobil či motocykel pod vplyvom alkoholu, pričom spomenul možnosť harmonizácie legislatívy v tejto oblasti v celej EÚ, kde by podľa neho mala platiť „nulová tolerancia obsahu alkoholu v krvi u vodiča“.

Český poslanec Jiří Maštálek (GUE/NGL) správe vyjadril  uznanie. Za pozitívny aspekt zdôraznil „nevyhnutné navýšenie finančných zdrojov na informačné a preventívne programy v boji s alkoholizmom”. Tiež privítal skutočnosť, že sa stratégia  „zameriava na mladých ľudí, ktorí sú ohrotenou skupinou”. Pochybuje však nad štúdiami WHO o prospešnosti alkoholu v prevencii niektorých chorôb a túto téyz považuje za vyvrátenú.

Ďalšie kroky:

 • 31. decembra 2009: EK by mala zverejniť komparatívnu štúdiu o dopade a účinnosti rôznych informačných a komunikačných prostriedkov a reklamy na konzumáciu alkohoku