Pesticídy: nedostatočne prísne limity?

Krátka správa

Z 236 aktívnych látok skúmaných EFSA (European Food Safety Authority), len 92 sa zdá byť plne bezpečných pre zdravie spotrebiteľa. Na druhej strane prvotný výskum zvyšných 144 látok „nevylúčil potenciálne riziko pre spotrebiteľa,“ konštatuje správa vydaná 15. marca 2007.

V súčasnosti platné úrovne MRLs v EÚ počítajú s používaním približne 250 aktívnych látok.

Komisia predložila zoznam najvyšších prípustných hladín MRLs povolených na národných úrovniach k septembru 2006. Hodnoty by mala posúdiť EFSA s cieľom ustanoviť harmonizované limity. Tento krok je predpokladom pre to, aby regulácia Komisie prijatá ešte v roku 2005 vstúpila do platnosti.

V súčasnosti si každý členský štát môže stanoviť vlastné národné limity. Komisia ale predpokladá, že jednotné európske hladiny MRLs poskytnú spotrebiteľovi väčšiu mieru ochrany. EFSA upozorňuje, že jednotlivé národné limity sú rozdielne. Inými slovami, potraviny s istou hladinou pesticídov, ak sú povolené v jednej členskej krajine, nemusia byť povolené v susednej členskej krajine. Záleží to od stravovacích návykov v jednotlivých štátoch.

Prieskum Eurobarometru z februára 2006 ukázal, že až 63% obyvateľov EÚ je znepokojených používaním pesticídov na ošetrovanie a konzerváciu ovocia a zeleniny.

EFSA závery svojej analýzy škodlivosti pesticídov poskytne Komisii, Parlamentu a členským krajinám. Na začiatok sa očakáva prijatie dočasných hodnôt MRLs.

Komisiou navrhovaná tematická stratégia o udržateľnosti používania pesticídov povedie k regulácii hodnôt MRLs v celej EÚ-27. Rada ministrov poľnohospodárstva očakáva otvorenie debaty k tejto problematike v júni 2007.

Irena Belohorská, spravodajkyňa Výboru EP pre životné prostredie k Tematickej stratégii Komisie o trvalo udržateľom využívaní pesticídov počas hearingu (EurActiv.sk, 7. marec 2007) k tejto téme vo výbore povedala, že škodlivé látky budú musieť byť nahradené menej nebezpečnými substitútmi. Vyjadrila tiež presvedčenie, že národné akčné plány  musia obsahovať kvantitatívne ukazovatele nielen kvalitatívne.