Potravinové obaly už nebudú klamať

 

Pozadie

Parlament schválil aj nariadenie o pridávaní vitamínov a iných látok do potravín. Cieľom oboch naradení je chrániť zdravie spotrebiteľov a zabezpečiť, aby tvrdenia na potravinách a v reklame boli jasné, spoľahlivé a objektívne. Výsledok hlasovania po kompromise dosiahnutom s Radou znamená, že onedlho vstúpia do platnosti. Na obaloch potravín sa často nachádzajú výživové a zdravotné tvrdenia, ako napríklad „so zníženým obsahom cholesterol“ či „nízkotučné“. Niektoré z týchto tvrdení však môžu zavádzať spotrebiteľov, ktorí si nevedia správne vysvetliť zložité vedecké informácie v tabuľkách o výživovej hodnote výrobku.

Nedávny prieskum, nakoľko spotrebitelia rozumejú výživovým a zdravotným informáciám na potravinách ukázal, že väčšina spotrebiteľov venuje väčšiu pozornosť a lepšie rozumie marketingovým tvrdeniam na obaloch („obohatené o vápnik“, „nízkotučné“, „nízkoenergetické“), než základným tabuľkám výživovej analýzy na niektorých obaloch.

Komisia v júli 2003 navrhla nariadenie o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách s cieľom zabrániť umiestňovaniu zavadzajúcich tvrdení na potravinových obaloch. Cieľom nariadenia je zaviesť procedúry pre opodstatnenie tvrdení a zakázať používanie niektorých typov tvrdení.

Otázky

Nariadenie o výživových a zdravotných tvrdeniach

Parlament v druhom čítaní 16. mája 2006 schválil prijatie prísnejších pravidiel pre umiestňovanie výživových a zdravotných tvrdení na obaly potravín.

Dohoda medzi Radou a Parlamentom:

  • zahŕňa Článok 4 o výživových profiloch (zameraný na zabránenie využívania výživových tvrdení na propagáciu potravín s vysokým obsahom cukru, soli či tuku), no stanovuje, že výživové profily (teda vhodné množstvá soli, cukru a tuku pre daný produkt) budú stanovené Európskou komisiou na základe odporúčaní Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA),

  • znamená, že na potravinách s vysokým obsahom viac ako jedného prvku tuku, cukru alebo soli bude zakázané umiestňovať výživové tvrdenia (potravina s vysokým obsahom tuku a cukru nemôže tvrdiť, že má nízky obsah soli),

  • zaväzuje výrobcu, ktorý chce na svoj výrobok umiestniť výživové tvrdenie, napríklad „s nízkym obsahom soli“, aby zároveň upozornil na vysoký obsah tuku či cukru v potravine.

  • žiadnymi zdravotnými tvrdeniami sa nebudú môcť označovať nápoje s viac ako 1,2 % obsahom alkoholu. Čo sa týka výživových tvrdení, nápoje so spomínaným obsahom alkoholu sa nimi budú môcť označovať len v tom prípade, ak budú odkazovať na jeho nízky, alebo znížený obsah (napr. „nízkoalkoholické“), alebo na znížený energetický obsah.

  • z platnosti nariadenia budú vyňaté čerstvé produkty ako ovocie, zelenina či chlieb. Bude sa na ne vzťahovať národná legislatíva a to až do doby, kým sa v tejto oblasti neprijmú európske predpisy, s ktorými sa však zatiaľ nepočíta.

Schválené nariadenie uvádza aj niekoľko ďalších výnimiek a prechodných období, napr. pri zdravotných a výživových tvrdeniach, ktoré majú charakter registrovanej značky (napr. SlimFast, Fitness, atď.).

Pre umiestnenie zdravotného tvrdenia na potraviny bude potrebná autorizácia. Ak si výrobca podá žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia, EFSA sa k nej bude musieť vyjadriť do piatich mesiacov. Ak sa od žiadateľa rozhodne požadovať dodatočné informácie, spomínaná lehota sa predĺži o dva mesiace. Register už povolených zdravotných tvrdení bude slúžiť na to, aby výrobcom nových produktov umožnil nahliadnuť do požadovaných profilov pre konkrétne výrobky a zbavil ich tak nutnosti ďalšieho zisťovania podmienok. Nová autorizácia však bude povinná vždy, ak pôjde o produkty určené pre deti.

Existujúce výživové tvrdenia (ako „nízkotučné“) môžu v rámci prechodného obdobia zostať na výrobkoch ďalšie dva roky, a zdravotné tvrdenia (ako „znižuje cholesterol“) ďalšie tri roky.

Okrem spomínaných požiadaviek zahŕňa schválené nariadenie tiež odseky, ktoré hovoria o poskytovaní pomoci malým a stredným podnikateľom pri plnení záväzkov vyplývajúcich z novej legislatívy.

Vitamíny, minerálne látky a ďalšie prídavky do potravín

Pri druhom z navrhovaných nariadení, ktoré pojednáva o pridávaní vitamínov, minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín, schválil Parlament podmienku, aby sa smeli pridávať do potravín len „vo forme biologicky prijateľnej pre ľudské telo“, teda takej, ktorú je človek schopný spotrebovať. Nadmerné množstvo niektorých vitamínov a minerálov totiž môže mať pre zdravie viac negatívny ako pozitívny účinok.

Nariadenie udáva viac než 100 typov vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa budú môcť pridávať do potravín a tiež zákaz ich pridávania do nespracovaných čerstvých potravín akými sú mäso, ryby, ovocie a zelenina a tiež do produktov obsahujúcich viac než 1,2% alkoholu. Komisia má pripraviť návrh odporúčaných pridávaných hodnôt do dvoch rokov od vstupu nariadenia do platnosti.

Ďalšie schválené časti nariadenia sa týkajú informovania spotrebiteľov a udávajú, že všetky označenia o pridávaných látkach musia byť „ľahko pochopiteľné a užitočné“. Musia tiež poskytnúť všetky potrebné informácie s cieľom zabrániť nadmernej konzumácii vitamínov a minerálov.

Pozície

„Kompromisy v dvoch nariadeniach o potravinách znamenajú viac a spoľahlivejších informácií pre európskych spotrebiteľov,” tešila sa europoslankyňa Karin Scheele (SES), spravodajkyňa pre správu o pridávaní vitamínov a minerálov do potravín v reakcii na výsledky plenárneho hlasovania Parlamentu.

„Táto legislatíva zabezpečí pravdivé a vedecky podložené informácie pre európskych spotrebiteľov. Označovanie potravín má veľký význam pre rozhodovanie spotrebiteľov a je rozumné očakávať, že tvrdenia na výrobkoch sú správne. Vytvorí aj spravodlivejší trh pre výrobcov, ktorí na svojich výrobkoch uvádzajú pravdivé a odôvodnené informácie. Ako pri každom kompromise by obe strany chceli zájsť ďalej, no je to dobrý kompromis, ktorý berie do úvahy všetky pozície rovnakou mierou,“ uviedol komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou.

Organizácia európskych spotrebiteľov (BEUC) uvítala konečný kompromis a hlasovanie Parlamentu o výživových tvrdeniach. BEUC potešil najmä fakt, že nové tvrdenia budú pred uvedením na trh vyžadovať registráciu. „Sme spokojní, že zo zdravotné tvrdenia sa postupne prestanú objavovať na tučných, presladených či presolených výrobkoch,“ vyhlásil riaditeľ BEUC Jim Murray.

Podľa predsedu organizácie European Breakfast Cereal Association (CEEREAL) Phila Ruebothama „tento kompromis je ziskom európskych spotrebiteľov i priemysel.“

V rámci rozpravy o správe týkajúcej sa zdravotných a výživových tvrdení vystúpila aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (Nezaradení). Uviedla, že v čase zvýšeného výskytu obezity je toto nariadenie veľmi dôležité. „Je nutné, aby označenie potraviny bolo založené na pravde a aby spotrebiteľ nebol zavádzaný“, povedala a dodala, že „odporúčania tzv. individuálnych doktorov, alebo expertov bývajú veľmi často len komerčným trikom nezakladajúcim sa na pravde“. Je podľa nej neprijateľné označiť za zdravý taký produkt, ktorý síce obsahuje veľké množstvo kalcia, čo podporuje rast kostí, ale ktorý je zároveň plný cukrov a tukov. „Nízkotučný jogurt nemôže byť odporúčaný ako zdraviu prospešný, ak obsahuje 100 g cukru. Čokoládové nátierky nemôžu byť označené ako dobré pre deti len preto, že sú plné vitamínov a minerálov.“

Ako tiež spomenula, spotrebitelia často uspôsobujú svoju voľbu tomu, čo je napísané na obale výrobku. Musia byť preto výživovými a zdravotnými tvrdeniami informovaní, nie zavádzaní. „Nechcem povedať, že tieto potraviny by mali byť z trhu vylúčené, ale nemôžu byť propagované ako zdravé na základe klamlivých zdravotných a výživových tvrdení.“

Navrhované úpravy budú podľa Belohorskej stimulovať inováciu a výrobcovia budú nútení vyrábať viac potravín skutočne prospešných zdraviu. Zároveň vyjadrila súhlas so spravodajkyňou Bortone v tom, že špecifický dôraz je potrebné venovať potravinám pre deti, kde musí byť dozor nad označovaním potravín najprísnejší.

Nasledujúce kroky

  • V dohľadnej dobe sa očakáva politická dohoda o pozmeňovacích návrhoch Parlamentu v Rade.

  • Formálne schválenie Radou sa očakáva na jeseň 2006.

  • Nariadenia majú vstúpiť do platnosti 20 dní po ich publikácii v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudnú 6 mesiacov po tomto termíne.