Problém s pesticídmi

Krátka správa

Európsky parlament sa bude zaoberať hodnotením vplyvu Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov. Na základe hĺbkovej štúdie podrobne skúma vplyv opatrení navrhovaných v stratégii na hospodárstvo, sociálne veci, zdravie a životné prostredie.

Pesticídy sú účinné látky a prípravky určené na to, aby ovplyvňovali základné procesy v živých organizmoch, a preto majú potenciál zabiť alebo regulovať škodlivé organizmy. Používajú sa v poľnohospodárstve alebo na riadenie rastu rastlín na nepoľnohospodárskych plochách. S používaním prípravkov na ochranu rastlín je spojený významný hospodársky a sociálny úžitok, ale aj riziká v niekoľkých oblastiach:

  • Riziká pre ľudské zdravie sa môžu vyskytnúť v dôsledku priameho vystavenia negatívnym účinkom (robotníci, ktorí vyrábajú pesticídy, a obsluhujúci pracovníci, najmä poľnohospodári, ktorí ich používajú) a nepriameho vystavenia negatívnym účinkom (spotrebitelia, miestne obyvateľstvo a okoloidúci).
  • Riziká pre životné prostredie zo strany neúmyselných a nadmerných tokov chemických látok do vody, ovzdušia a pôdy majú za následok škodlivé účinky na rastliny, voľne žijúcu zver, kvalitu zložiek životného prostredia a biodiverzitu všeobecne.

Hodnotenie navrhlo niekoľko zmien v súčasnej stratégii, ako napríklad školenia pre osoby prichádzajúce do kontaktu s pesticídmi, zákaz leteckého postreku, vytvorenie ochranného pásma okolo vôd a zón so zníženým používaním týchto látok a podobne.

Dokumentom Komisie sa teraz zaoberá Európsky parlament. Výbor EP pre životné prostredie určil za spravodajkyňu Irenu Belohorskú (NI, Slovensko).