Rok 2008: Zmluva, euro a medzikultúrny dialóg

Pozadie

Rok 2008 sa nesie v znamení ratifikácie Lisabonskej zmluvy a rozhodnutia o pripravenosti Slovenska na euro. Tematicky sa zameriava na dialóg medzi kultúrami a 50. výročie prvého zasadnutia predchodcu Európskeho parlamentu.

Otázky

  • Euroscola

Tieto, ale aj mnohé iné udalosti sa odzrkadlia v tohtoročných aktivitách Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Začiatok roka patril už tradične vyhlasovaniu výsledkov súťaže stredných škôl Euroscola o výlet do Štrasburgunávštevu Európskeho parlamentu. V poradí už štvrtý ročník súťaže bude vyhlásený aj koncom roka 2008.

  • Lisabonská zmluva

Medzi nosné udalosti roka patrí Konferencia o Lisabonskej zmluve organizovaná v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku, ktorá sa uskutoční v marci (Národná rada by mala zmluvu ratifikovať už na januárovej schôdzi). Odbornej aj laickej verejnosti, medzi ktorou by nemali chýbať pedagógovia, novinári, zástupcovia mimovládnych organizácií a samozrejme študenti, budú na nej predstavené hlavné ciele a podstata inštitucionálnje reformy Európskej únie. Rečníkmi konferencie budú dôležité osobnosti z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a vlády SR. Europoslanci dostanú možnosť priblížiť, aký vplyv bude mať zmluva na prácu EP a v ktorých smeroch posilní jeho právomoci.

  • Euro

Hoci je dôvera v prijatie eura na Slovensku začiatkom roku 2009 pomerne vysoká, finálne rozhodnutie Európskej komisie padne až v apríli. Konferencia venovaná euru sa bude zaoberať dopadom rozhodnutia EK (pozitívneho či negatívneho) na sociálnu a hospodársku situáciu krajiny a občanov. Medzi „speakrami“ budú zástupcovia Európskej komisie, Národnej banky Slovenska a europoslanci. Podujatie má byť akýmsi „follow up“ k úpsešnej konferencii z novembra 2007.

S eurom sú späté aj ďalšie aktivity IK EP. Pre malých a stredných podnikateľov (hoteliéri, prevádzkovatelia reštaurácií) bude zorganizovaný seminár, ktorý by im mal pomôcť vysporiadať sa s úlohami súvisiacimi s prechodom na euro: dvojité označovanie cien, účtovníctvo, zaokrúhľovanie a výmena registračných pokladníc. Naplánované sú dva semináre v mestách v rôznych regiónoch, práve tam kde najviac chýbajú informácie. Tie by mali priblížiť banky, podnikateľské asociácie, Asociácia spotrebiteľov, europoslanci a zástupcovia štátnej správy.

Pre univerzitných študentov chystá IK EP Euro – kvíz s otázkami týkajúcimi sa zavedenia eura na Slovensku. Študenti, ktorí v kvíze preukážu nejlepšie znalosti dostanú môžnosť navštíviť seminár v Bruseli. Cieľom je motivovať mladých ľudí k záujmu o európske témy.

  • Medzikultúrny dialóg

Letný, dvojdňový festival európskej kultúry budú sprevádzať vystúpenia umelcov z rôznych krajín a rôznym  kultúrnym pôvodom a okrúhle stoly k téme medzikultúrny dialóg. Komunikáciou chcú organizátori prispieť k vznikajúcej multikultúrnej spoločnosti na Slovensku a bojovať proti kultúrnym šokom a predsudkom.

Podobný cieľ bude mať aj Konferencia pri príležitosti Európskeho roku medzikultúrneho dialógu, ktorej hlavnými témami sú dôsledky ilegálnej imigrácie a boj proti rasizmu a xenofóbii. Organizovaná bude v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku.

  • Ľudské práva

Téma ľudských práv a príspevku EP k ich ochrane bude ústrednou témou workshopu študentov stredných škôl – Olympiády ľudských práv. Počas dvoch marcových dní budú školáci pracovať na témach ako: príspevok EP k ochrane ľudských práv, zvyšovanie európskeho povedomia, Sacharovova cena a príspevky laureátov k presadzovaniu slobody myslenia a prejavu. Najlepšia pracovná skupina neodíde bez odmeny.

  • Novinári

Pre regionálnu novinársku obec je pripravený seminár o inštitucionálnej reforme a Európskom parlamente. Rozprávať o nej budú europoslanci, novinári akreditovaní pri európskych inštitúciách, zástupcovia regionálnej samosprávy, právnici a ľudia z mimovládnych organizácií. Pre regionálnych žurnalistov je určený aj seminár priamo v Bruseli, kde budú mať novinári z regionálnych médií šancu pozrieť si zvnútra Európsky parlament, stretnúť sa s mnohými europoslancami, navštíviť press centrum a audiovizuálne centrum EP.

  • Významné dátumy

Pri príležitosti 50. výročia prvého zasadnutia EP zorganizuje IK EP v marci, v spolupráci s vysokými školami, študentskú konferenciu v Nitre. Prezentácie prispievateľov z radov študentov budú následne publikované. Na akcii vystúpia i europoslanci, ktorí priblížia úlohu EP v procese Európskej integrácie.

Medzinárodný deň žien (8. marec) je príležitosťou, pri ktorej sa bude konať seminár o aktivitách europarlamentu v oblasti boja proti „obchodu s bielym mäsom“. Zúčastnia sa na ňom poslanci EP z relevantných výborov zaoberajúcimi sa touto otázkou ako aj predstavitelia vlády a mimovládnych organizácií.

  • Iné aktivity

Knihovníci z celého Slovenska budú mať možnosť zúčastniť sa na poldňovom seminári v bratislavskom Informačnom centre, kde získajú informácie o jeho možnostiach a službách, ktoré môžu využiť pri svojej ďalšej práci.

Pri príležitosti 9. mája (Deň Európy) sa v spolupráci so Zastúpením EK chystá open-air koncert v Banskej Bystrici so sprievodnými akciami. V informačných stánkoch sa široká verejnosť môže, aj za účasti europoslancov, dozvedieť viac o EÚ a jej politikách.

  • Občianske fóra

Občiansku spoločnosť zapája IK EP do diskusií o EÚ už tradične. Občianske fórum pre verejnosť pripravené v spolupráci s Českou republikou predstavuje platformu, na ktorej môže verejnosť diskutovať o cezhraničnej spolupráci, klimatických zmenách, právach menšín a budúcnosti oboch štátov v zjednotenej Európe. Občania budú mať možnosť prezentovať svoje názory a pohľady pred europoslancami. Účelom podujatia je aj posilnenie účasti na voľbách do EP. Podobné fórum sa bude konať na konci októbra 2008 aj s obyvateľmi zo severného Slovenska.

Zástupcov IKEP budete môcť stretnúť aj na Národných dňoch kariéry, výstave For Región, Agrokomplexe v Nitre, či knižnom veľtrhu Bibliotéka. O spomínaných podujatiach budeme podrobne informovať.