Spor o rozsahu základných práv znova ožil v EP

Zdroj: TASR, EPP

Uznesenie o situácii v oblasti základných práv v EÚ v rokoch 2010 a 2011 bolo schválené pomerom hlasov 308 za a 229 proti.  48 poslancov sa zdržalo. Pred hlasovaním o uznesení, ktoré predtým schválil výboru EP pre občianske slobody, Parlament zamietol alternatívny text predložený skupinou Európskych ľudovcov (EĽS).

Správa v skratke konštatuje:

  • znepokojenie nad nedávnymi obmedzeniami v prístupe k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v niektorých členských štátoch,
  • potrebu lepšej ochrany základné ľudské práva lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov, čomu môže pomôcť ak budú mať tieto osoby prístup k inštitúciám, akými sú napríklad partnerské spolužitie, registrované partnerstvo alebo manželstvo (EP privítal skutočnosť, že 16 členských štátov v súčasnosti tieto možnosti ponúka, a vyzval ostatné členské štáty, aby takúto možnosť zvážili)
  • potrebu rešpektovať ochranu práv osôb patriacich k národnostným menšinám, vrátane práva členov jazykových menšín na využívanie ich rodných jazykov.
  • poľutovanie nad kolektívnym vylučovaním, ktorému sú vystavení občania rómskeho pôvodu
  • že je potrebné, zaviesť alternatívy k zadržiavaniu prisťahovalcov.
  • znepokojenie nad vzostupom otvorene rasistických, xenofóbnych, islamofóbnych a antisemitských politických strán v dôsledku hospodárskej a sociálnej krízy
  • výzva pre členské štáty, aby trestne stíhali všetky formy násilia a prejavov nenávisti voči menšinám, vrátane nenávistných slovných prejavov.
  • zhoršujúcu sa situáciu v oblasti slobody a plurality médií v EÚ

Flašíková Beňová:  Únia musí konať

„Dodržiavanie povinnosti chrániť, presadzovať a napĺňať práva si nevyžaduje nové právomoci Európskej únie, ale skôr proaktívne inštitucionálne odhodlanie v oblasti ľudských práv“, povedala v rozprave k svojej správe o základných právach europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová. Treba podľa nej rozvíjať a posilňovať skutočnú kultúru základných práv v inštitúciách Únie a v členských štátoch.

Pripomína, že článok 7 a článok 2 Zmluvy o EÚ inštitúciám umožňuje EÚ posudzovať, či v členských štátoch dochádza k porušeniu spoločných hodnôt a následne politicky zasiahnuť.  

Správu vníma spravodajkyňa aj ako odkaz občanom členských štátov.

Komisárka zodpovedná za oblasť základných práv Viviane Redingová uviedla, že od vstupu Charty základných práv do platnosti spolu s Lisabonskou zmluvou Komisia podrobuje každú novú legislatívu dôkladnej analýze z hľadiska súladu so znením Charty.

Súdny dvor Európskej únie už podľa nej vyhlásil v dvoch prípadoch takúto legislatívu za neplatnú. Prípady, v ktorých Komisia tiež konala sú vyhosťovanie Rómov vo Francúzsku a nesúlad maďarskej legislatívy s pravidlami o ochrane osobných údajov a nediskriminácii.

Spor o rozsah základných práv a právomoci EÚ

Výmenu názorov v pléne Európskeho parlamentu mala spravodajkyňa s Annou Záborskou (EĽS, KDH), ktorá mala k správe zásadné pripomienky.

Flašíková-Beňová podľa nej spochybňuje nezávislosť súdnej moci, snaží sa zasahovať do kompetencií národných štátov, keďže  tzv. priebežné hodnotenie súdnictva by viedlo k známkovaniu súdnych rozhodnutí neziskovými organizáciami a inými inštitúciami.

Zároveň správe vyčíta zavádzanie práv, „ktoré nemožno ani pri najlepšej vôli považovať za základné. Ide podľa nej o témy reprodukčného zdravia, sexuálnej výchovy, plánovaného rodičovstva a uplatňovanie legislatívy legálnych interrupcií či eutanázie. Pripomína, že tento otázky sú výlučnej kompetencii členských štátov. „Do agendy základných práv Európskej únie nepatria, rovnako ani požiadavka zavedenia manželstva osôb rovnakého pohlavia.“

Flašíková Beňová oponuje, že správa nehovorí o povinnosti pre členské štáty zavádzať legislatívu pre manželstvá príslušníkov LGBT. Záborská oponuje, že hodnotiaca správa by sa toho nemala dotýkať ani v rovine odporúčaní.

Spravodajkyni vyčíta, že odmietla jej návrh začleniť do správy aj odsek o chudobe ako prekážke pri využívaní základných práv.

Pozície

Jediná rómska poslankyňa Európskeho parlamentu Lívia Jaróka (EĽS) privítala, že správa obsahuje celú pasáž o sociálnej inklúzii Rómov. Podľa nej je práve schopnosť znevýhodnených skupín v plnej miere uplatňovať svoje základné práva lakmusovým papierikom základných princípov Európskej únie.

Špeciálne je podľa nej potrebné venovať sa starším ženám na hranici chudoby, dievčatám, ktoré sú obeťami trestných činov a rómskym ženám. „Myslím si, že namiesto sústredenia sa na ideologické a politické hry, ktoré sprevádzajú túto správu sa musíme pozrieť na členské štáty a na ich kroky.“

Kinga Gál zo skupiny EĽS ocenila úsilie Moniky Flašíkovej Beňovej „pretože viem, ako tvrdo na nej (správe) pracovala, to ale neznamená, že nie je plná vecí, ktoré idú proti hodnotám skupiny EĽS.“  

Poslankyňa Renate Weber zo skupiny európskych liberálov (ALDE) uviedla, že do správy boli zapracované pripomienky všetkých tieňových spravodajcov aj za EĽS, preto podľa nej hlasovať proti správe bez predchádzajúceho varovania nepovažuje za fér.

"Európska únia bola vystavaná na hodnotách, akými sú pluralita, právny štát či rovnosť pohlaví. Práve v čase sociálnej a  hospodárskej krízy musíme jednoznačne deklarovať, že aj keď  nedokážeme priamo zabezpečiť vyššie mzdy či znížiť nezamestnanosť, našou povinnosťou ako volených zástupcov je chrániť základné práva našich občanov," uviedla autorka uznesenia, poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, Smer-SD) v rozprave.

Anna Záborská (EĽS, KDH): „V médiách pani spravodajkyňa neváhala označiť ľudí za bigotných a zaostalých len preto, že sú katolíci a nemajú rovnaké názory ako ona. Jej správa pritom žiada trestné stíhanie nenávistných prejavov. Ak to myslí vážne, mala by zmeniť slovník, inak sa sama vystavuje riziku trestného stíhania.“          

Poslanec EP Jaroslav Paška (EFD, SNS): „Možno práve rozsiahlosť a podrobnosť navrhovaného uznesenia vytvára v nadväznosti na rozdielne kultúrne a civilizačné tradície európskych národov istý priestor pre polemiku nad niektorými formuláciami.“

Europoslankyňa Edit Bauer (EĽS, SMK) zagratulovala Flašíkovej Beňovej k správe, hoci dodala, že nesúhlasí s viacerými vecami, ktoré obsahuje. Diskusie o ľudských právach v EÚ by sa podľa nej mali sústrediť na Chartu základných práva a jej praktické implikácie, nie na politické interpretácie. Vyjadrila poľutovanie, že správa sa stala predmetom politického boja.