Transplantácie v EÚ sa budú riadiť novými pravidlami

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/7254094@N06/1035487799/

V pléne Európskeho parlamentu podporilo spoločné európske štandardy kvality a bezpečnosti 643 poslancov oproti 16, ktorí hlasovali proti. Osem poslancov sa zdržalo.

Poslanci spolu so smernicou podporili aj iniciatívnu správu k Akčnému plánu pre darovanie orgánov a transplatnácie.

Návrh smernice a súvisiaci 10 bodový Akčný plán predložila Európska komisia v decembri 2008. Cieľom bolo zvýšiť počet darcov naprieč EÚ, posilniť efektívnosť a dostupnosť transplantačného systému a zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť celej procedúry.

Smernica už má politickú podporu zo strany členských štátov a mala by vstúpiť do platnosti do konca roka 2010.  Členské štáty dostanú na transpozíciu smernice – prebratie do národnej legislatívy – dva roky.

Dohľad

Podľa nových pravidiel musia členské krajiny vytvoriť zodpovedný orgán, ktorý bude dohliadať na kvalitu a štandardy bezpečnosti orgánov určených na transplantáciu.

Tento úrad bude schvaľovať organizácie vykonávajúce odber orgánov a dohliadať nad transplantačné centrá. Musia mať systém reportovania a manažmentu pre prípady vážnych komplikácií súvisiach s transplantáciami, zbierať údaje o výsledku transplantácií a dohliadať na výmenu orgánov s inými členskými štátmi a tretími krajinami.

Dobrovoľnosť, bezodplatnosť a boj s obchodovaním

Pravidlá sú založené na tom, že darcovstvo orgánov musí byť striktne dobrovoľné, bezodplatné a žijúci darcovia musia dostať kompenzáciu výlučne súvisiacu s vyrovnaním ich nákladov, ktoré im pri tom vzniknú – napríklad ušlá mzda v práci a podobne.

Členské štáty musia zakázať akúkoľvek reklamu potreby alebo dostupnosti ľudských orgánov v prípade, že cieľom je finančný zisk.

Európska databáza

Europoslanci odporučili vytvoriť databázu v EÚ, ktorá bude obsahovať informácie o orgánoch určených na transplantáciu a o žijúcich, či zomrelých darcoch.

Žiadajú aj celoeurópsky certifikačný systém, ktorý by predstavoval dôkaz, že ľudské orgány a tkanivá boli získané legálne.

Pozície

Komisár zodpovedný za oblasť zdravia John Dalli privítal výsledok hlasovania, pričom povedal, že pre viac než 50 tisíc pacientov čakajúcich na orgán to predstavuje dobrú správu.

„Toto je konkrétny príklad ako môže legislatíva EÚ pomôcť pri záchrane životov a pri posiľňovaní solidarity v Európe. Teším sa na rýchlu implementáciu tohto textu členskými štátmi“.

Slovenský spravodajca k smernici Miroslav Mikolášik (KDH, Európska ľudová strana) vyjadril spokojnosť s mierou ochrany darcov aj recipientov prostredníctvom „princípu altruizmu“ – dobrovoľného a bezodplatného darcovstva, ktorý prináša nová legislatíva.

„Tieto princípy , ktoré upravujú darcovstvo orgánov výrazne pomáhajú zabrániť akejkoľvek komercionalizácii ľudských orgánov ako aj nelegálnemu obchodu s ľudskými orgánmi.“ Pripomenul, že nekomercionalizácia ľudského tela je obsiahnutá aj v Charte základných práv.

"V posledných päťdesiatich rokoch sa stali transplantácie osvedčenou metódou a často aj jedinou možnosťou liečby. Smernica je významným medzníkom a úspechom v histórii transplantácií. Stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti v transplantačnom procese pomôže desiatkam tisícov európskych pacientov čakajúcim na transplantáciu, a tak im zachráni život“.

(Rozhovor so spravodajcom Mikolášikom, ktorý po hlasovaní vo výbore poskytol pre EurActiv.sk nájdete na tejto linke.)

Španielsky europoslanec Andrés Perello (SD), ktorý je spravodajcom k nelegislatívnemu Akčnému plánu tvrdí, že „úspešný transplantačný systém je založený nie len na solidarite darcov ale aj na práve využiť informácie a dobrú sieť na zdieľanie informácií“. „Nechceme, aby človek v Portugalsku zomrel, len preto že sme nevedeli, že pre neho bolo vhodné srdce, či oblička vo Francúzsku“.

Perello zdôrazňuje dôležitosť verejného povedomia. Jeho správa žiada členské štáty, aby zvážili schémy, v ktorých budú mať občania možnosť sa priamo zapojiť do registra darcov orgánov vtedy keď vykonávajú iný administrativny úkon – žiadajú o vydanie pasu, či vodičského preukazu.

Ďalšie kroky

  • Jún 2010: Rada ministrov bude prijímať smernicu
  • Jún 2010: Vydanie v Úradnom vestníku
  • Do júla 2012:  Členské štáty musia transponovať smernicu do národnéo práva