Výbor EP odporúča dostupné interrupcie

Nelegislatívna správa Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť spracováva tému sexuálneho a reprodukčného zdravia ako prostriedok na dosiahnutie rodovej rovnosti.

Text pripomína, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú „základnými prvkami ľudskej dôstojnosti, ktoré je potrebné riešiť v širšom kontexte štrukturálnej diskriminácie a rodovej nerovnosti“.

Špecificky jej znenie odporúča, „pokiaľ ide o ľudské práva, aby sa interrupcie stali legálnymi, bezpečnými a dostupnými pre všetkých“.

Správa varuje, že v Európa sa opozícia voči sexuálnym a reprodukčným právam stáva čoraz hlasnejšou a preto sa ich EP musí zastať a poskytnúť prehľad súčasného stavu.

Spravodajkyňa Edite Estrela v dôvodovej správe tiež uvádza, že aj v krajinách s voľnejšou úpravou o umelom prerušení tehotenstva, napríklad aj na Slovensku, „sa vykonávaniu tohto zákroku kladie čoraz viac prekážok“.

„Ženy musia čeliť najmú neregulovanému uplatňovaniu práva na výhradu vo svedomí zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia, povinným čakacím lehotám alebo zaujatému poradenstvu,“ uvádza sa v texte. Správa sa v tomto odvoláva na správu Rady Európy od Christinae McCafferty.

Správa ďalej tiež konštatuje, že legislatívny zákaz umelého prerušenia tehotenstva je neefektívny nástroj, pričom dôraz je potrebné dávať na prevenciu.

Členka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) hovorí, že správa zasahuje do právomocí členských štátov EÚ v oblasti zdravotníctva a ľudských práv.

„Platná Zmluva o fungovaní EÚ jasne hovorí, že Únia musí rešpektovať zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Presadzovať právo na interrupcie na úrovni EÚ ako ľudské právo je hrubým porušením zmluvy,“ zdôraznila Anna Záborská.

Podľa slovenskej europoslankyne výbor tým, že prijal predloženú správu, ignoroval aj Deklaráciu práv dieťaťa OSN, ktorá zaručuje každému dieťaťu a jeho matke „osobitnú starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti v dobe pred jeho narodením i po ňom.“

Záborská zároveň hovorí, že formulácia, ktorú správa obsahuje „o interrupciách dostupných ‘pre všetkých’, teda nielen pre dospelé ženy, bola zjavne navrhnuté tak, aby vyvolala dojem, že interrupcie patria medzi univerzálne ľudské práva.“