Záborská kritizuje správu Tarabella o rodovej rovnosti

Zdroj: EP

Každoročnú správu o pokroku v rodovej rovnosti schválil v januári výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.  

Schválené nelegislatívne uznesenie si všíma dosiahnutý pokrok a poukazuje na ďalšie výzvy.

Viac k obsahu správy v článku „Rovnomerné rozdelenie domácich prác v roku 2054?“.

"Výsledok nie je slávny: zmeny prebiehajú príliš pomaly a práva žien tým trpia. Hlasovanie väčšiny poslancov za túto správu však ukazuje, že Európsky parlament podporuje boj za mzdovú rovnosť, úsilie v boji proti násiliu páchanému na ženách, súhlasí s návrhmi v oblasti materskej dovolenky a chráni prístup k umelému prerušeniu tehotenstva," uviedol spravodajca uznesenia, belgický poslanec Marc Tarabella (S&D, BE).

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 441 za, 205 proti, 52 sa zdržalo sa hlasovania.

Poslanci vyzývajú členské štáty, aby:

  • zabezpečili plné uplatňovanie práv vyplývajúcich zo smernice o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania,
  • odblokovali prerokúvanie návrhu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rodové kvóty v správnych radách firiem, pozn. red.) a uskutočňovali aktívnu politiku s cieľom povzbudzovať ženy ku kariére v oblasti vedy, nových technológií a sektora informačných a komunikačných technológií,
  • riešili pretrvávajúci problém koncentrácie žien na pracovných miestach na čiastočný úväzok, na neistých miestach a miestach s nízkym mzdovým ohodnotením, a zabezpečili dostatok kvalitných zariadení starostlivosti o deti a iné osoby odkázané na pomoc druhých.

Správa tiež uvádza, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojom zdraví a svojich sexuálnych a reprodukčných právach, a to aj prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a k umelému prerušeniu tehotenstva.

Práve požiadavka na uľahčenie a zjednodušenie potratov prekáža europoslankyni Anne Záborskej (KDH, EĽS).

Pripomína, že Európska komisia aj Európsky parlament v minulosti opakovane potvrdili, že téma umelého ukončenia tehotenstva patrí podľa platnej Zmluvy o fungovaní EÚ (čl. 168, ods. 7) do pôsobnosti členských štátov.

„Ľavicoví a liberálni poslanci však urobili zo žien rukojemníčky ich ideológie. Takéto praktiky ostro odmietam. Aj keď by som rada podporila mnohé praktické požiadavky smerujúce k dosiahnutiu rovnakých práv žien a mužov, vždy budem v prvom rade stáť na strane ľudského života,“ vysvetlila svoj postoj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá v záverečnom hlasovaní správu nepodporila.

Schválenie Tarabellovej správy nemá priamy dopad na európsku legislatívu. Prijaté uznesenie Európskeho parlamentu však predstavuje oficiálny názor parlamentu, ktorý môže Komisia v budúcnosti využiť pri príprave nových návrhov.

Vysvetlenie slovenských poslancov k ich hlasovaniu o správe Tarabella.