Bezpečnosť potravín v podmienkach SR a spolupráca s Európskou úniou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori v príspevku zdôrazňujú, že Slovenská republika patrila medzi štáty, ktoré mali bezepčnosť potravín z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti slušne zabezpečenú, a to aj vrátane kontroly. Niektoré normy sme mali dokonca oveľa prísnejšie ako štáty vtedajšej európskej 15 – napríklad obsah dusičnanov.

Po vstupe do EÚ sa SR pripojila k voľnému pohybu tovaru a tým i potravín, čo spôsobilo, že na našom trhu sa vo väčšej miere objavili potraviny z iných členských krajín. Zároveň, vstupom do únie, sa musela odstrániť predtrhová kontrola – certifikácia potravín. To pravdaže zvýšilo nároky na trhovú úradnú kontrolu.

Vstup SR do únie v tejto oblasti hodnotia autori ako prínos, nakoľko vedecké hodnotenie rizika, ktoré je základom pre prijímanie legislatívy, sa vykonáva nielen na národnej úrovni, ale SR má k dispozícii i výsledky zo  spoločného vedeckého hodnotenia na komunitárnej úrovni z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Z hľadiska samotnej kontroly potravín označujú autori za veľký prínos jednak zjednotenú komunitárnu legislatívu, tzv. hygienický balíček, ale i RASFF (Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá), ktorý zabezpečuje, že ak sa v jednom členskom štáte objaví na trhu nevyhovujúca potravina, okamžite sú o tejto potravine sú informované  ostatné členské štáty, takže môžu ihneď prijímať nápravné opatrenia.

Autori členia bezpečnosť potravín na tri základné oblasti

  • Vedecké hodnotenie rizika

Ono je základom pre prijímanie opatrení a tvorbu legislatívy na národnej i komunitárnej úrovni. Touto úlohou  na komunitárnej úrovni, bol na základe Nariadenia č. 178/2002/ poverený EFSA. Pre plnenie svojho poslania požiadala EFSA členské štáty o nomináciu národných verejných organizácií, ktoré sa na národnej úrovni podieľajú na vedeckom hodnotení rizika, podľa Nariadenia. Slovenská republika je zastúpená 12 organizáciami. 

  • Legislatíva

Charakteristickým rysom európskej legislatívy je sprísňovanie požiadaviek na prevádzkovateľov potravinárskeho priemyslu a bezpečnosť potravín, čo sa v legislatíve prejavuje prechodom od smerníc k nariadeniam, ktoré sa povinne implantujú do národnej legislatívy. Acquis communitaire je v oblasti bezpečnosti potravín pripravovaná na základe vedeckého hodnotenia rizika, ktoré pre Európsku komisiu a  Európsky parlament vykonáva EFSA. Do procesu prípravy a schvaľovania legislatívy zasahujú všetky členské štáty či už v pracovných skupinách Európskej komisie, Európskej rady alebo prostredníctvom svojich poslancov v Európskom parlamente.

  • Úradná kontrola

Oblasť úradných kontrol je na komunitárnej úrovni upravená už spomínaným Nariadením EP a ER o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá. Dodržiavanie acquis communitaire v členských štátoch z hľadiska bezpečnosti potravín je pod pravidelnou a systematickou kontrolou FVO (Potravinového a veterinárneho úradu). Pre rok 2008 je naplánovaných 256 auditov, z toho na Slovensku bude vo februári vykonaný všeobecný audit, ktorým sa preverí dodržiavanie všetkých požiadaviek uložených Nariadením o úradných kontrolách. Hlavným účelom takéhoto auditu je overiť, či sa v členskom štáte celkovo vykonávajú úradné kontroly v súlade s viacročnými národnými plánmi kontroly.

Europoslanec Peter Baco na záver poznamenáva, že úsilie EÚ o kompaktný systém bezpečnosti potravín má na Slovensku dobré východiská v tom, že máme niekoľkonásobne menej chemizované poľnohospodárstvo ako v štátoch EU-15 a dokázali sme sa doteraz vyhnúť potravinovým škandálom. Nie je to náhoda, ale to svedčí o slušnej úrovni celého nášho systému. Pred vstupom do EÚ boli naše výrobne potravín náročne zrekonštruované, v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami a to, že máme angažovaných členov Spoločnosti spotrebiteľov potravín, uzatvára Peter Baco.


Kompletné znenie príspevku nájdete na tejto linke