Obchodovanie s deťmi v juhovýchodnej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Cieľom konferencie bolo predstaviť a diskutovať závery a zistnenia výskumu zameraného na deti a ich “odolnosť” voči hroziacemu riziku, ktoré predstavuje obchod s deťmi. Kvalitatívny výskum realizovala v období marca až júna 2007 organizácia Save the Children a jej partneri v šiestich krajinách juhovýchodnej Európy:

  • Albánsku,
  • Bosne a Herzegovine,
  • Bulharsku,
  • Čiernej Hore,
  • Rumunsku,
  • Srbku a v
  • Kosove.

Výskum prezentuje postoje a postrehy viac než 600 detí z regiónu, ktoré patria do sociálne marginalizovaných skupín, o ktorých sa predpokladá, že sú viac vystavené riziku obchodovania s ľudmi a vykorisťovaniu. Deti hovoria o svojich názoroch, rodinách a živote v komunitách. Názory a postrehy rodičov, učiteľov a iných zodpovedných dospelých dokresľujú obraz, ktorý štúdie získali. Jednotlivé analýzy zisťujú, ktoré konkrétne faktory prispievajú v danej krajine k tomu, že sa deti stanú pravdepodobnejšou obeťou vykorisťovania a poskytujú odporúčania pre nápravu.

Obchod s ľudmi je podľa záverov správy pre Bosnu a Herzegovinu motivovaný kontrolou peňazí, ktoré môžu deti generovať sexuálnymi službami alebo prácou na ulici. Riziká a odolnosť do značnej miery závisia skôr od príslušnosti k sociálnej skupine než od individuálnych rozdielov. Správa konštatuje, že ide prevažne o domáci fenomén, aj keď medzinárodný organizovaný zločin tiež zohráva svoju úlohu.


Originál dvoch kompletných správ v anglickom jazyku nájdte na týchto linkách:

Správa o situácii v Bosne a Herzegovine

Správa o situácii v Čiernej Hore