Rodina v európskej politike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizovalo v Trnave v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2012 siedmy európsky rodinný kongres ICCFM na tému Kultúra a morálka rodiny v globalizovanej spoločnosti. Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, predsedníčka skupiny EP „Rodina, ochrana práv detí a solidarita medzi generáciami“ a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, vystúpila s príspevkom „Rodina v európskej politike.“

Z hľadiska európskej úrovne verejnej politiky vidí Záborská tri základné príčiny problémov: neexistenciu definície rodiny, vnímanie rodiny a chýbajúce kompetencie. Európske inštitúcie podľa nej chápu rodinu a deti ako rovnicu nákladov a výnosov, čo však nie je adekvátne.

Viacpočetná rodina (3 a viac detí) je ponímaná ako prekážka sebarealizácie ženy a žena, ktorá sa cieľavedome venuje výchove svojich detí je sociálne znevažovaná. Európska komisia taktiež nepovažuje rodičov za kompetentných prevziať zodpovednosť za svoje deti. Politici európskej únie často hovoria o nemožnosti financovať rodinnú politiku, lebo predpokladajú nízku návratnosť vysokých investícií. Inštitúcie, akými sú OSN, OECD aj Svetová banka však publikovali ekonomické štúdie zamerané na rodinu, ktorých výsledky hovoria jednoznačne v prospech rodiny. Preto Záborská prezentuje, že: „…podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy.

Europoslankyňa považuje demografiu a boj proti sociálnym nerovnostiam za súčasné výzvy doby. Odpoveďou na ne je podľa nej „family mainstreaming“, postavenie rodiny do centra verejnej politiky. „Znamená to dožadovať sa rodinných politík, ktoré uprednostňujú rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Rodinu, ktorá prijíma aj ešte nepočatý život a ktorá zároveň predstavuje základ pre socializáciu budúcich generácií.“, zdôraznila.

Anna Záborská pripomenula, že v roku 2014 bude 20. výročie medzinárodného roku rodiny vyhláseného OSN. Na záver poďakovala všetkým organizáciám pracujúcim na ochrane a podpore rodín.

Posledné aktivity Anny Záborskej v oblasti rodinnej politiky v Európskom parlamente

• Vo výbore pre práva žien pripravila iniciatívnu správu o európskej politike rodovej rovnosti, ktorá môže napomáhať v boji proti kriminalite mladistvých. V správe bola zahrnutá aj zodpovednosť rodičov.

• V rámci pracovnej skupiny na ochranu rodiny, práv detí a solidarity medzi generáciami pripravila viaceré zasadnutia, ktoré sa týkali prezentácie výsledkov štúdie Svetového hnutia matiek o prínose neviditeľnej práce žien, matiek v rodinách.

• Pripravila zasadnutie pracovnej skupiny na tému náhradných matiek, keďže Európsky súdny dvor dostal viacero sťažností a má skúmať, či je vlastne „systém náhradných matiek“ v súlade so zákonom, či nie je porušením práv dieťaťa a nie je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

• Podala mnoho pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkali medzigeneračnej solidarity, boja proti chudobe; chudobe žien a chudobe detí.

• Vo výbore pre rozvojovú politiku bol prijatý jej pozmeňovací návrh do náčrtu rozvojovej pomoci do budúcnosti. Hovorí o tom, že európska politika musí v boji proti chudobe v treťom svete zohľadniť medzigeneračnú solidaritu a podporu rodín. Pretože práve sociálna sieť, ktorú v týchto krajinách vytvára rodina, môže pomôcť v boji proti chudobe. Anna Záborská v minulosti tri roky pracovala ako lekárka v Alžírsku.