Rodová rovnosť v európskej legislatíve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vaše excelencie, vážené dámy a páni,

Slovenská legislatíva

V roku 2004 bol počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu prijatý tzv. Antidiskriminačný zákon. Tento zákon zavádza pojem diskriminácie z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie. Tento zákon zároveň zavádza zákaz diskriminácie z dôvodu rodu v Zákonníku práce, v zákone o sústave základných a stredných škôl a zákone o zdravotnej starostlivosti. Antidiskriminačný zákon bol povinnou transpozíciou troch smerníc EU, ktoré riešili otázku rovnakého zaobchádzania.

Ani v jednej z týchto troch smerníc, prijatých v roku 2000, sa však nenachádza slovo rod. Len jedna z nich hovorí o diskriminácii aj z dôvodu sexuálnej orientácie, ale aj to iba v súvislosti so zamestnaním.

V októbri 2007 prvá vláda Róberta Fica zriadila Radu vlády pre rodovú rovnosť. Podľa oficiálnej tlačovej správy tým plnila jeden zo záväzkov z Programového vyhlásenia, v ktorom sa zaviazala, citujem: "presadzovať v politike rovnoprávnosť žien a mužov ako dôležitý faktor rozvoja demokracie a realizácie ľudských práv tak, aby sa naplnili záväzky vyplývajúce z Lisabonskej stratégie, ako aj z medzinárodných zmlúv. Rada (…) by mala mať za úlohu navrhovať opatrenia a usmerňovať činnosti zamerané na podporu rodovej rovnosti s cieľom predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia."

Uznesením vlády Ivety Radičovej z marca 2011 bol schválený nový Štatút Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len "štatút"). Už na prvom zasadnutí Rada prijala vyhlásenie, v ktorom žiada zriadenie špeciálneho výboru pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou. Uznesenie však vláda hlasmi ministrov za KDH a SDKÚ-DS ignorovala a výbor nebol zriadený.

Po predčasných voľbách v minulom roku, v júni aktivisti bojujúci za práva lesieb, bisexuálov, gejov a transsexuálov verejne vyzvali druhú vládu Róberta Fica, aby takýto výbor zriadila. V októbri sa tak stalo a vznikol Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI).

Z tejto krátkej historickej rekapitulácie je na prvý pohľad zrejmá jedna vec: v priebehu posledných piatich rokov sa významne zmenila a rozšírila definícia termínu rod a rodová rovnosť.

Čo je vlastne "rod"?

Pojem "rod" (po anglicky "gender") sa dlho prekladal do slovenčiny ako "pohlavie". V tomto význame sa používal aj v európskej legislatíve, na ktorú sa obhajcovia rozšírenej definície tohto termínu často odvolávajú. Čl. 2 Zmluvy o založení ES hovorí, že podpora rovnoprávneho postavenia mužov a žien je jednou z úloh Európskeho spoločenstva. Čl. 3 (2) hovorí, že Spoločenstvo sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Článok 13 zmluvy umožňuje prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, komplexne pokrýva viacero aspektov rovnakého zaobchádzania a zároveň nahradila niekoľko rôznych smerníc, ktoré tieto aspekty upravovali v minulosti. Ako som už spomenula, v tejto smernici sa objavuje aj zákaz diskriminácie v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie. Tá je uvádzaná ako samostatný dôvod diskriminácie.

Pokiaľ sa v anglických zneniach týchto smerníc používa termín "gender", je zrejmé, že sa vzťahuje na mužské a ženské pohlavie.

Situácia sa však v posledných rokoch zmenila, minimálne na úrovni politiky. Ten, kto sa zaoberá EÚ alebo národnými usmerneniami "rodovo orientovanej politiky", veľmi rýchlo zistí, že tento termín jei ťažko uchopiteľný. Často sa jednoducho stotožňuje s "rovnoprávnosťou" mužov a žien, niekedy s lepším "zosúladením zamestnania a rodiny" pre ženy. Táto nejednoznačnosť je úmyselná, pretože v modernej politike sa uprednostňujú výrazy, ktoré sa môže ľubovoľne meniť podľa nálady verejnosti, ako napríklad "sociálna spravodlivosť", "udržateľnosť", reprodukčné a sexualne prava a podobne. Sú to pojmy, ktoré môžu znamenať všetko, alebo nič.

To platí aj pri rodovej rovnosti. Tu však ide o viac než len o "zrovnoprávnenie" (tento termín tiež môže znamenať čokoľvek). Slovo "Gender" sa v angličtine vzťahuje na kultúrne a sociálne určené pohlavie, nie biologické – takéto rozlišovanie je možné len v niekoľkých málo jazykoch. Svedčia o tom predovšetkým mnohé uznesenia Európskeho parlamentu, ale aj materiály vypracovávané Európskou komisiou.

V pozadí je vždy položená otázka, možno skôr podozrenie, či nedochádza k nejakému "diskriminačnému" správaniu, či sa nepostupuje podľa neodôvodnených, svojvoľných stereotypov, či sa nepreberajú rodovo špecifické vzory, ktoré vznikli na kultúrnom pozadí. Politika "gender mainstreamingu" sa usiluje zrušiť rozdiely medzi mužmi a ženami, ktorých pôvod vidí ako "kultúrny", založený na zvykoch a tradíciách. Domyslene do konca by táto politika viedla k úplnej rovnosti medzi pohlaviami a biologické pohlavie by bolo zredukované na nepodstatnú vlastnosť človeka, ktorá nie je významnejšia, než napríklad rozdielna farba vlasov.

Celé znenie príspevku nájdete na tejto linke