Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Vo vystúpení okrem iného odznelo: „Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s MŽP SR veľmi pozorne sledovali a sledujú túto problematiku a hlásia sa k tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania pesticídov. Priestor na odbornú diskusiu a vyjadrovanie stanovísk k týmto dokumentom bol vytvorený v rámci činnosti Odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, ktorá je zriadená v súlade so zákonom NR SR č. 193 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Členmi tejto medzirezortnej odbornej komisie sú všetky dotknuté ministerstvá vrátane ich odborných inštitúcií a ústavov podieľajúcich sa na hodnotení a povoľovaní  pesticídov vrátane zástupcov profesijnej asociácie, ktorej členovia obchodujú s pesticídmi.“

„Ak cieľom tematickej stratégie trvalo udržateľného využívanie pesticídov je zníženie využívania pesticídov z dôvodu určitých rizík, ktoré predstavujú pre zdravie ľudí, zvierat  a životné prostredie, ale v súlade s nevyhnutnou ochranou poľnohospodárskych plodín, kladiem si otázku spolu s Vami, ako je reálne možné dosiahnuť toto zníženie.“

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prepis vystúpenia môžete nájsť na tejto linke.