Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Vo vystúpení okrem iného odznelo: „Napriek početnej legislatíve ktorá v tejto oblasti v Európskej únii existuje, použitie pesticídov sa v EU v rokoch 1992 až 2003 neznížilo. Cieľom tematickej stratégie je minimalizovať nebezpečenstvá a riziká pre zdravie a životné prostredie, ktoré vyplývajú z využívania pesticídov. Škodlivé látky budú musieť byť nahradené menej nebezpečnými substitútmi. Rozširuje sa ochrana vodného prostredia pred znečistením pesticídmi a budú vytvorené systémy školení profesionálnych užívateľov pesticídov. Zároveň je zakázaný letecký postrek, čo je veľmi pozitívny krok vpred. Za určitých podmienok však bude možné udeliť výnimky. Mnohí sa obávali, že toto povedie k prílišnej byrokracii, avšak ja si myslím, že náš výbor musí vyslať jasný signál a zachovať súčasné znenie návrhu Komisie. Je však potrebné, aby pred každým leteckým postrekom bola o tomto postreku informovaná široká verejnosť. Musia byť vytvorené ochranné pásma príslušnej šírky medzi postrekovaným územím a susediacim územím, na ktorom sa môže pohybovať široká verejnosť. Tieto ochranne pásma nebudú rovnaké pre celú EU 27, nakoľko členské štáty majú rozdielne geografické a poveternostné podmienky, ale musia byť vytvorené.“

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prepis vystúpenia môžete nájsť na tejto linke.

Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.