Rozvojová politika: Krajiny rastú, ale chudobu neznižujú

Z hlavného darcu najlepším darcom

Rýchlo rozvíjajúce sa krajiny napriek ekonomickej dynamike často nie sú schopné riešiť problém chudoby. Nerovnosť sa znižuje medzi jednotlivými štátmi, nie však v ich vnútri.

Európska komisia načrtla program zmien rozvojovej pomoci EÚ  októbri 2011. Správa europoslanca Charlesa Goerensa, o ktorej sa rokovalo na uplynulom plenárnom zasadnutí na toto oznámenie reaguje za Európsky parlament. Novinky majú v prvom rade podporiť kvalitu pomoci, ktorá je z 80 % v rukách jednotlivých členských štátov. Tie si viac vyberajú, kto bude ich partnerskou krajinou, pričom krajiny, ktorých problémom je skôr problém prerozdelenia, než problém bohatstva už spomedzi príjemcov pomoci vyčiarknu.

Problém je podľa europoslancov aj deľba práce v oblasti rozvojovej pomoci v rámci Európy. Následkom je jej rozdrobovanie alebo naopak duplicita.

Oceňujú ale snahu EK o inováciu prostredníctvom kombinovania dotácií, pôžičiek a podpory súkromného sektora. Od Komisia ale žiadajú, aby jasne pomenovala ako tento nový mechanizmus slúži účelu rozvojovej politiky. Pozornosť sa podľa nich nesmie vymenovať výhradne hospodárskemu rastu  pretože „ak budeme nadmerne dôverovať účinkom prerozdeľovania v súkromnom sektore, hrozí, že to povedie k nevyváženému a neinkluzívnemu rastu“.

Projekty, ktoré budú deklarovať ako cieľ podporu inkluzívneho rastu by mali byť podľa poslancov podliehať preskúmaniu o ich skutočnom vplyve na znižovanie chudoby.

Podpora súkromnému sektoru v rámci rozvojovej pomoci musí ísť ruka v ruke s dohľadom nad tým, aby súkromné spoločnosti rešpektovali ľudské práva, ponúkali dôstojné pracovné miesta a platili dane v krajinách, v ktorých pôsobia.

EÚ by mala navyše od zahraničných investorov v rozvojových krajinách dôraznejšie žiadať, aby rešpektovali environmentálnych noriem, základných pracovných noriem, pričom by mali byť vo svojich domovských krajinách zodpovedné za plnenej týchto záväzkov tretích krajinách.

Poslanci žiadajú vyhlásiť rok 2015 za Európsky rok v záujme rozvoja a vidia nutnosť zvyšovať informovanosť o významne rozvojovej pomoci v nových členských štátoch. Navrhuje zorganizovať medzinárodnú konferenciu s účasťou krajín BRIC, ktorá sa zameria na budúce financovanie miléniových cieľov.

Parlament v správe kritizuje Komisiu za to, že nedokáže sformulovať návrhy ako zosúladiť rozvojovú pomoc a inými oblasťami politík EÚ, najmä s obchodnou a poľnohospodárkou politikou EÚ.

Solidarita medzi generáciami aj v rozvojovej politike

Európsky parlament ohlasoval pozmeňujúci návrh slovenskej europoslankyne Anny Záborskej (EĽS, KDH), ktorý vyzýva Európsku komisiu, aby v budúcnosti pri rozvojovej pomoci uplatňovala rodinné hľadisko ako univerzálnu zásadu. Podľa europoslankyne to znamená, že si Európsky parlament osvojil názor, že solidarita medzi generáciami a rodina sú kľúčovými prvkami pre budovanie prosperujúcej spoločnosti.

„Ako tieňová spravodajkyňa pre túto správu vo frakcii Európskej ľudovej strany viem, aké ťažké bolo vniesť do predloženého uznesenia vnímanie rozvojovej pomoci ako celku. Rodina je základným kameňom každej politiky, ktorá sa orientuje na budúcnosť. To platí rovnako v Afrike, ako aj v Európe. Bez rodinnej politiky neexistuje žiaden "udržateľný rozvoj,“ uviedla Záborská vo svojom vystúpení v pléne.

Odporúčanie hovorí: "(…) 15. zdôrazňuje význam solidarity medzi generáciami; vyzýva v tomto ohľade Komisiu, aby prijala uplatňovanie rodinného hľadiska ako univerzálnu usmerňujúcu zásadu pre dosiahnutie rozvojových cieľov EÚ;".

Varovný prst pre ministrov

Členom výboru pre rozvoj leží v žalúdku absentérstvo národných ministrov na Radách venujúcim sa rozvoju. Zväčša sú to ministri zahraničných vecí.

„Pokiaľ ide o zasadnutia Rady, od zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov (COREPER) ich odlišuje len prítomnosť 3 alebo 4 ministrov zodpovedných za rozvoj, ktorí si dajú tú námahu premiestniť sa na tieto zasadania v Bruseli, ktoré v zásadne netrvajú dlhšie ako tri hodiny. Priemerne viac ako 20 ministerských absencií na zasadnutí Rady svedčí o ich nulovej politickej angažovanosti“, uvádza sa v dôvodovej správe.

Pozície

"Je potrebné prehodnotiť doterajšie vynakladanie financií, investovať do spoločného plánovania darcov a venovať sa novým aktérom na poli rozvojovej pomoci ako je Čína a India", myslí si europoslankyňa Katraína Neveďalová (Socialisti a demokrati, SMER-SD). "Na čo nesmieme zabúdať je smerovanie európskej rozvojovej politiky. Našou prioritou je boj proti chudobe! K tomuto cieľu musíme nasmerovať všetko svoje úsilie a nesmieme sa nechať odradiť skromnejšími výsledkami spolupráce, ale naďalej bojovať o vzájomnú súdržnosť a efektívnosť rozvojovej pomoci EÚ."