EP a ľudské práva

Krátka správa

Jedným zo záverov spravodajkyňe Európskeho parlamentu k tejto problematike Eleny Valenciano je, že rôzny spôsob vedenia rozhovorov s tretími krajinami o ľudských právach znemožňuje jeho celkové hodnotenie.

Španielska europoslankyňa za stranu európskych socialistov PES/SES hovorí: „Uznávame, že istá miera flexibility je pre rozvoj dialógu nevyhnutná. Konzultácie, podobne ako aj okolnosti v každej krajine a regióne, sa totiž značne odlišujú. Kritériá pre vedenie rozhovorov a pre ich zhodnotenie však musia byť vždy uplatňované rovnako. Vyhneme sa tak tomu, že každý dialóg bude úplne odlišný a zabránime tým aj rozdielnemu prístupu EÚ v oblasti zahraničnej politiky, ktorý môže vážne podkopať dôveryhodnosť a legitimitu rozhovorov. Takéto kritériá pritom musia byť merateľné. Predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele dosiahnutého pokroku a ukazovatele pre pozastavenie rozhovorov.“

Varovala tiež, že geostrategické a geopolitické aliancie Únie môžu mať negatívny dopad na problematiku ľudských práv, resp, že sa táto téma podriadi iným záujmom. Najmä enegetická politika by mala pamätať a prispievať k podpore a ochrane ľudských práv, demokratizácie a právneho štátu. Požaduje tiež zapojojenie Parlamentu do tohto procesu, ktoré je podľa jej slov reálne i žiaduce. 

„Európsky parlament, ako morálny garant zahraničnopolitickej aktivity EÚ, hrá a tiež musí hrať kľúčovú rolu, aby sa zachovala súdržnosť a transparentnosť tohto nástroja. Takýmto spôsobom bude tento mechanizmus zároveň účinnejší.“

Spravodajkyňa Podvýboru pre ľudské práva požiadaná o stanovisko k stratégii o právach dieťaťa Irena Belohorská (NI) ocenila fakt, že správa obhajuje a podporuje systematické začleňovanie ochrany práv žien a detí do všetkých dialógov a konzultácií EÚ o ľudských právach s tretími krajinami.

Ďalej uviedla: „Dialóg nesmieme obmedziť len na otázky demokracie, či ochranu občianskych a politických práv, ale aj na otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú aj Európskej únie, ako napr. environmentálne otázky alebo ochranu zdravia.“