Nevyčerpaná dovolenka pre práceneschopnosť sa musí preplatiť

Európsky súdny dvor uplynulý týždeň (20.1.) rozhodol, že Smernica 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o pracovnom čase priznáva obyvateľom členských krajín EÚ právo na platenú dovolenku, ktoré nezaniká v prípade, ak zamestnanec nemôže vyčerpať celú ročnú kvótu pre lekárom potvrdenú práceneschopnosť alebo hospitalizáciu. V takomto prípade má zamestnanec v duchu smernice nárok, aby mu za nevyčerpané dni platenej dovolenky bola vyplatená finančná náhrada.

„Súdny dvor dospel k záveru, že právo na platenú ročnú dovolenku nesmie zaniknúť uplynutím referenčného obdobia a/alebo obdobia na prenesenie dovolenky upraveného vnútroštátnym právom, keď pracovník bol na nemocenskej dovolenke počas celého referenčného obdobia alebo počas jeho časti a jeho práceneschopnosť trvala až do skončenia pracovného pomeru, a preto nemal možnosť vykonať svoje právo na platenú ročnú dovolenku,“ uvádza Európsky súdny dvor vo svojom tlačovom stanovisku k rozsudku.

Výklad Smernice 2003/88/ES a jej ustanovenia o nároku na platenú dovolenku požadovala britská Snemovňa lordov a nemecký Územný pracovný súd v Düsseldorfe. Nemecký súd riešil otázku nároku na peňažnú náhradu za nevyčerpanú ročnú dovolenku z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca, ktorá viedla k jeho odchodu do dôchodku. Horná komora britského parlamentu sa pre zmenu zaoberala otázkou, či je možné, aby počas dlhodobej nemocenskej dovolenky zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o možnosť v nasledujúcich dvoch mesiacoch po podaní žiadosti čerpať dni ročnej platenej dovolenky.

ESD v tlačovom vyhlásení k rozsudku uvádza: „V rozsudku Súdny dvor pripomína, že právo na nemocenskú dovolenku a spôsoby výkonu tohto práva nie sú upravené právom Spoločenstva. Pokiaľ ide o právo na platenú ročnú dovolenku, členské štáty definujú jeho podmienky výkonu a uplatňovania spolu so spresnením konkrétnych podmienok, za ktorých pracovníci môžu toto právo využiť, pričom nemôžu stanoviť nijakú podmienku na samotný vznik tohto práva.“