Éra jednej profesie je preč

Čo môže EÚ spraviť, aby boli mladí ľudia lepšie pripravení na povolanie?

EÚ nemôže zasahovať do samotného vzdelávania okrem zabezpečenia uznávania kvalifikácii a harmonizácie učebných osnov, čo je podmienkou pre uznávanie kvalifikácií. Ukazuje sa však, že tzv. duálne vzdelávanie sa oplatí a zavedenie tohto systému vzdelávania je pravdepodobne jedným z faktorov úspechu Nemecka a Rakúska.

Migrácia za prácou je pre niektorých riešením. Aké kroky sa dajú ešte urobiť, aby sa im pohyb uľahčil?

Práve v tomto čase EP rokuje o návrhu smernice, ktorá prijíma opatrenia na zamedzenie diskriminácie na základe občianstva. Článok 45 Lisabonskej zmluvy zakazuje takúto diskrimináciu, no aj napriek sekundárnej legislatíve, sú prípady kedy je diskriminácia na základe občianstva evidentná. Smernica zaväzuje členské krajiny, aby poskytli primerané informácie o právach pracujúcich, ktorí sa pohybujú medzi jednotlivými členskými krajinami a informácie o možnostiach právnej nápravy. Môže to výrazne pomôcť, lebo poznáme veľa prípadov, kedy boli ľudia poškodení v dôsledku nedostatku informácií a jazykových bariér. Ja osobne som mala prípad, keď ľudia pracujúci v inej členskej krajine mesiace nedostali plat. Prípady, keď sa neodvádzajú príspevky do rôznych poistných fondov sú tiež veľmi časté.

Spomínali ste snahy smerujúce k tomu, ako ochrániť migrujúcich pracovníkov pred diskrimináciou, na druhej strane tu máme politický tlak na obmedzenie turizmu za sociálnymi benefitmi. Čo s tým?

Tieto hlasy počuť najmä z Veľkej Británie a z Francúzska. Je to dosť prekvapivé, pretože každá krajina má možnosti, ako riešiť tieto situácie v rámci existujúcej legislatívy a stačí ich využiť. Pravdepodobne skôr alebo neskôr dôjde aj v tejto oblasti k určitému spresneniu. Viem si celkom dobre predstaviť, že sa prijme prax, že ako sociálnu výpomoc dostanú tú podporu, ktorú majú vo svojej vlastnej krajine, čo by problém vyriešilo. Všetko je v procese, ale aj v súčasnej legislatíve sa dajú tieto problémy riešiť.

Je nezamestnanosť primárne otázka vzdelania?

Je to aj štruktúrou ekonomiky. Vidíme, že globalizácia spôsobuje odliv niektorých odvetví z členských štátov Európskej únie. Mnoho výroby sa sťahuje do Číny, Indie a Brazílie a tieto pohyby spôsobujú masové prepúšťanie. Odišli bývalé fabriky Nokie, máme odliv stavby lodí.

Vnímame dostatočne sociálne aspekty nezamestnanosti?

Nezamestnanosť nie je záležitosť len ekonomická otázka, ale má ďalekosiahle sociálne a celo-spoločenské dôsledky. Ide tu o ľudské drámy. Jedna vec, na ktorú budeme musieť byť pripravení je zmena profesie. Éra, kedy stačila jedna profesia na celý život je za nami. Koncept celoživotného vzdelávania sa najskôr stane súčasťou každodenného života. Mám prípad kamaráta, ktorý odišiel do Kanady ako zubný technik a dnes pracuje ako v oblasti životného prostredia.

Študenti sa pýtali, či radšej čakať na prácu v obore, ktorý vyštudovali, alebo zobrať radšej prácu, ktorá sa ponúka? Čo by ste im poradili.

Moja odpoveď je, pozrieť sa na web. Európsky pracovný trh má svoje informačné systémy a naše členské štáty sú tak malé, že prekročiť hranicu je otázkou relatívne malého času. Treba sa pozrieť, či nie je niečo vhodné v regióne. EÚ má program „Your first job by Eures“. To je podľa mňa rozumný krok na začiatok. Ak ani to nezafunguje, je lepšie prijať príbuzné alebo aj nižšie kvalifikované pracovné miesto.

Ste členkou vyjednávacieho tímu k novej smernici o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii. Čo sa na tomto nástroji zmení? Na Slovensku sme ho zatiaľ nevyužili.

Absolútne sme ho nevyužili, čo je na škodu veci, podobne ani v Maďarsku. Naopak Rakúsko ho využilo  s odvolaním sa na blízkosť slovenského a maďarského pracovného trhu, keď sa zatváral Austria tabak a výroba sa odsťahovala na ďaleký východ.

Je škoda, že tento fond nevyužívame s vysvetlením, že na rovnaký účel sa dajú využiť jednoduchšie prostriedky Európskeho sociálneho fondu. Aj tento fond zažíva zmenu, pretože s novým rozpočtovým obdobím sa zmení aj legislatíva ohľadne tohto fondu, pribudne inštrument na riešenie nezamestnanosti mladých v regiónoch, kde nastane masové prepúšťanie a tiež sa zavádzajú niektoré spresnenia, pokiaľ ide o spolufinancovanie. Nová je aj možnosť prebratia fabriky a spoločnosti zamestnancami, ak by to zabránilo zrušeniu alebo zbankrotovanou fabriky.

Ako sa Vám javí spôsob, akým doteraz Slovensko využilo časť presunutých európskych fondov na tvorbu dotovaných pracovných miest pre mladých v MSP?

Je to proces učenia. Nie som presvedčená, že vláda sleduje najlepšie skúsenosti v Európe, pretože týmto spôsobom je schopná pomôcť malému počtu nezamestnaných. Podľa môjho názoru smery, ktoré načrtáva garancia pre mladých sú ďaleko širšie a skôr alebo neskôr budeme musieť prejsť aj na iné formy, než k dotáciám pre zamestnávateľov. Za ignorovaný problém považujem veľkú skupinu nízko kvalifikovaných ľudí. Odlivom masovej výroby bude zaučených robotníkov potrebovať SR stále menej, pričom ľudia, ktorí sú nízko kvalifikovaní sú omnoho zraniteľnejší, pretože sa pre nich ťažko nachádza možnosť rekvalifikácie.