Radovan Maxin: Poskytnuté finančné prostriedky môžu firmám pomôcť zmierniť dôsledky globálnej finančnej krízy

Radovan Maxin

SIA pred pár dňami vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov. Aké subjekty sú oprávnenými žiadateľmi?

V rámci výzvy, ktorú vyhlásila SIA 26. marca, sú oprávnenými subjektmi, ktoré môžu žiadať o príspevok stredné podniky s počtom zamestnancov od 50 a menej ako 250 osôb, pričom ročná výška obratu nepresahuje 50 miliónov EUR a celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 43 miliónov EUR. Medzi oprávnených žiadateľov môžeme ďalej zaradiť veľké podniky s počtom zamestnancov od 250 osôb, pričom ročná výška obratu presahuje 50 mil. EUR alebo celková  ročná  bilančná hodnota presahuje  43 mil. EUR.

Aká je indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na túto výzvu a aké je minimálna a maximálna možná výška poskytnutej pomoc?

Na túto výzvu je vyčlenených 35,2 milióna eur. Minimálna a maximálna výška sa pohybuje podľa toho, či žiadateľ v rámci projektu rieši špecifické alebo všeobecné vzdelávanie. Maximálny limit v oboch prípadoch je 1,5 milióna eur. Pri špecifickom vzdelávaní sa spodný limit začína od 35 tisíc eur, pri všeobecnom 50 tisíc.

Došlo v predmetnej výzve k nejakým zásadným zmenám oproti predchádzajúcim výzvam?

Najzásadnejšou zmenou je, že žiadatelia o NFP budú svoje žiadosti predkladať nielen v hard copy verziách, ale aj cez verejný portál IT monitorovacieho systému. Druhou významnou zmenou je, že v rámci oprávnenosti výdavkov na jednotlivé projekty, budú mať žiadatelia aj oprávnený výdavok na spracovanie žiadosti o NFP a tiež opis projektu.

Aká je teda výška oprávneného výdavku v tomto prípade?

Je oprávnená uchádzať sa o dotáciu v rámci tejto výzvy  spoločnosť registrovaná na Slovensku ako s.r.o., ktorá má do 50 zamestnancov, je však vlastnená materskou spoločnosťou sídliacou mimo Slovenskej republiky, s ktorou majú spolu viac ako 50 zamestnancov? Podľa definície MSP, ktorú uvádzate ide o prepojené podniky, ktoré vypracovávajú konsolidovanú účtovnú závierku.

Firma, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu, čo s.r.o. registrovaná na Slovensku má, je posudzovaná samostatne bez materskej spoločnosti, a teda ak nemá na Slovensku 50 zamestnancov, nespĺňa jedno z kritérií oprávnenosti subjektu na podanie žiadosti o NFP.

Zohľadňuje sa v danej výzve počet zamestnancov a ostatné údaje o spoločnosti (obrat + bilančná suma) z individuálnej účtovnej závierky alebo z konsolidovanej závierky?

V danej výzve sa posudzuje individuálna účtovná závierka slovenskej dcérskej spoločnosti a počet zamestnancov na Slovensku. Časť finančnej podpory je zo štátneho rozpočtu SR a časť zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, v tomto zmysle je podmienka na žiadateľov, aby boli registrovaní na Slovensku  a uplatňovali si podporu pre slovenských zamestnancov (s výkonom práce mimo Bratislavského kraja), pretože ide o rozvoj ľudských zdrojov a zamestnanosť v danej krajine.  Z tohto hľadiska sú posudzované ukazovatele, ktorými sa preukazujeme spôsobom a využitím európskych peňazí na Slovensku, z tohto dôvodu nie je možné posudzovať slovenskú s.r.o. spolu s jej materskou spoločnosťou v inej krajine.

Usporiada SIA k výzve aj odborné semináre pre širokú verejnosť? Na koho sa môžu potenciálni žiadatelia obrátiť s prípadnými otázkami?

Myslíte si, že finančné prostriedky poskytnuté v rámci tejto výzvy môžu firmám pomôcť zmierniť dôsledky globálnej finančnej krízy?