Radovan Maxin: SIA bude pokračovať v „proklientskom“ trende

  • V lete zverejnila SIA zoznam úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy určenej na podporu rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami. Považujete výzvu za úspešnú (z hľadiska počtu podaných žiadostí a kvality projektov)?

Ťažko mi je ju hodnotiť, keď ju nemám s čím porovnať. Táto výzva bola tzv. pilotná, t.j. takto nastavená výzva sa na Slovensku ešte nerealizovala. Výzvu čisto pre mimovládny sektor sme počas minulého programovacieho obdobia nemali. Aj z tohto dôvodu ma 168 prijatých žiadostí príjemne prekvapilo, aj keď kvalita projektov z môjho uhla pohľadu mohla byť vyššia.

  • Z predložených 168 žiadostí prešlo procesom hodnotenia úspešne 51. Čo bolo najčastejším dôvodom vyradenia žiadosti? V čom boli najčastejšie nedostatky?

K štatistickému vykazovaniu chybovosti projektov Sociálna implementačná agentúra pristúpi po ukončení hodnotiaceho procesu druhej výzvy na predkladanie žiadosti o NFP.

Ale celkovo možno konštatovať, že najväčšie nedostatky boli pri spracovaní rozpočtov projektov, často boli nadsadené, s nedobre zaradenými položkami, neokomentované a pod. Často dochádzalo k nedostatkom aj v oblasti nastavenia výsledkových a dopadových indikátorov, či indikátorov horizontálnych priorít, nedostatky v nadefinovaní cieľovej skupiny a iné.

  • Vzhľadom na skúsenosti s touto výzvou, ale aj analýzu, ktorú pripravujete v spolupráci so Svetovou bankou, považujete neziskový sektor na Slovensku za pripravený čerpať podporu z prostriedkov ŠF? V čom vidíte priestor na zlepšenie?

Priestor na zlepšenie, kvôli objektivite, vidím na obidvoch stranách, ako na strane poskytovateľov zdrojov tak aj na strane MVO. Ale k Vašej otázke, čo sa týka MVO a ich pripravenosti na čerpanie, nerád by som túto tému generalizoval a tvrdil, že MVO sú pripravené, alebo MVO pripravené nie sú. Pravda je, že niektoré MVO sú pripravené viac, niektoré menej. K druhej časti Vašej otázky, napr. v kapacitnom pokrytí (ľudské zdroje) štrukturálnej politiky EÚ v rámci MVO, čo identifikuje aj analýza, o ktorej hovoríte, ako jeden z kľúčových problémov MVO vo vzťahu k čerpaniu zdrojov, ale identifikovaným problémom bolo aj finančné zabezpečenie MVO, ktoré môže mať tiež vplyv na samotnú implementáciu projektu. To sú také základné oblasti, ktoré identifikuje analýza, ako oblasti, ktoré by sa mali zlepšiť zo strany MVO.

  • Aké ďalšie iniciatívy pripravuje SIA v záujme zvyšovania kvality projektov? (semináre, zverejňovanie informácií a pod.)

Záujmom Sociálnej implementačnej agentúry je zvyšovanie kvality projektov plošne, nielen projektov tretieho sektora. Preto už v druhej výzve SIA pripravila tzv. Vzorový rozpočet projektu, SIA pripravila vzory vyplnených tlačív na zálohovú platbu, na zúčtovanie zálohovej platby, žiadosť o refundáciu, pripravili sme odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy pre MVO, pripravujeme aj nové nástroje komunikácie s potenciálnymi žiadateľmi, v rámci ktorých budú mať žiadatelia možnosť sa vyjadriť k procesom, systému, budú mať možnosť dávať návrhy na zlepšenie atď. V takomto trende, dovolím si povedať “proklientskom“ trende chce SIA pokračovať aj naďalej.

  • Aké ďalšie výzvy pripravuje SIA v najbližšom období pre neziskový sektor, na aké oblasti budú zamerané?  

SIA chystá ďalšiu výzvu nastavenú len pre MVO s podobnou finančnou alokáciou aká bola určená pre pilotnú výzvu, len s tým, že sa pravdepodobne rozšíri portfólio oprávnených žiadateľov o združenia právnických osôb. Rovnako plánujeme rozšíriť cieľovú skupinu v rámci projektov o skupinu členov a dobrovoľníkov pracujúcich pre MVO a to aj na základe podnetov z tretieho sektora. Všetky tieto zmeny však podliehajú schváleniu Riadiaceho orgánu teda MPSVaR SR. Termín zverejnenia výzvy predpokladám v priebehu roka 2009.