315 mil. korún pre mimovládne organizácie

Európsky sociálny fond prispeje mimovládnym organizáciám na Slovensku sumou 315.243.776 slovenských korún. Prostriedky sa rozdelia medzi 51 projektov, z ktorých každý má hodnotu od 1 do 10 mil. Sk. Výzvu DOP-SIA-2008/4.1.3/01 vyhlásila Sociálna implementačná agentúra (SIA) ako SORO 25. februára 2008. Mimovládne organizácie mohli podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 7. mája. V termíne bolo SIA doručených celkovo 168 návrhov projektov, z ktorých 51 úspešne splnilo všetky kritériá pre udelenie príspevku.

Peniaze sa využijú na zlepšenie kapacít ľudských zdrojov žiadateľov a ich partnerov, vzdelávanie ich zamestnancov a organizáciu projektov na regionálnej a lokálnej úrovni. Úplný zoznam úspešných žiadateľov o NFP nájdete na tejto linke.

Uvedená výzva bola vyhlásená v rámci Prioritnej osi 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenia 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, Rámcovej aktivity 3. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami.