Aktuálny stav spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI

Dňa 26. februára 2009 zasadala spoločná výberová komisia, ktorá je poradným orgánom riadiacich orgánov počas hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci spoločnej výzvy operačných programov OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001), ktorej cieľom je zvýšenie

  • miery podpory začínajúcim podnikateľom,
  • tvorby pracovných miest,
  • konkurencieschopnosti podnikateľov,
  • zamestnanosti,
  • adaptability zamestnancov.

Pomoc je určená na projekty zamerané na niektorú z uvedených aktivít:

  • výstavba, rozšírenie alebo rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb;
  • hmotné a nehmotné investície, t.j. nákup technológií, strojov, prístrojov, zariadení, vybavenia a iného nehmotného majetku investičného aj neinvestičného charakteru určených pre priemyselnú výrobu a služby;

Po vykonaní interných hodnotiacich procedúr na strane Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI budú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok informovaní o výsledku hodnotiaceho procesu formou Rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.