Biskupi sa boja čarodejníc v kostoloch

Pozadie

Návrh smernice o rovnakom zaobchádzaní zverejnila Európska komisia v júli 2008. Jej cieľom je zabezpečiť uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na náboženské vierovyznanie, svetonázor, zdravotné postihnutie, vek či sexuálnu orientáciu v oblastiach mimo zamestnania (sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť, sociálna podpora, vzdelanie, prístup k tovarom a službám vrátane bývania). Európsky parlament návrh podporil 2. marca 2009 pomerom 306 za a 227 proti.

Smernica dopĺňa tri existujúce – o diskriminácii založenej na rasovom či etnickom pôvode v rámci pracovného trhu aj mimo neho, o diskriminácii na pracovnom trhu a smernicu o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami.

Otázky

Katolícki biskupi v Británii bijú na poplach. Nová smernica môže podľa nich viesť k obmedzeniu náboženskej slobody katolíkov.

Ako sa uvádza v stanovisku Konferencie katolíckych biskupov Anglicka a Walesu v niektorých situáciách sa nebude dať vyhnúť tomu, aby na seba narazili vzájomne nekompatibilné práva rôznych skupín.

„Ak smernica nie je schopná zabezpečiť spôsob, ako vyvážiť tieto konkurujúce si práva, existuje riziko, že pri praktickej implementácii sa môže zo smernice stať nástroj utláčania jednej skupiny oproti inej“, uvádza vo svojich výhradách k smernici cirkev.  

„Niektoré nátlakové skupiny využijú smernicu na to, aby umlčali prejavy názorov, s ktorými nesúhlasia s odôvodnením, že sa nimi cítila byť dotknutí v duchu smernice“, pokračujú duchovní. 

Podľa biskupov homosexuáli budú môcť argumentovať tým, že ich uráža učenie katolíckej cirkvi o partnerstvách osôb rovnakého pohlavia a ateisti zase môžu prehlásiť, že ich urážajú umelecké diela s náboženskou tematikou.

Na druhej strane ale priznávajú aj to, že katolíci by mohli podľa tejto logiky smernice tvrdiť, že sa cítia byť dotknutí pochodmi „gay pride“. Legislatíve vyčítajú, že necháva veľký priestor subjektívnemu výkladu.

Podľa anglických a waleských biskupov by rozdielny prístup k niektorým osobám nemal byť považovaný za diskrimináciu, pokiaľ ide o konanie náboženskej organizácie v súlade s jej náukou.  

Ilustrujú to nasledovným príkladom – keďže smernica EÚ zakazuje diskrimináciu v prístupe k tovarom a službám, na jej základe mohol byť potrestaný i katolícky kňaz, ktorý odmietol prenajať priestory kostola skupine čarodejníc. Veľká Británia má bohatú tradíciu novopohanských spirituálnych spoločenstiev, ktoré sa venujú predkresťanským rituálom oslavujúcich Zem a odmietajúcich patriarchálne zriadenie.