„Bokovky“ stoja štáty EÚ miliardy eur

Krátka správa

V Bielej knihe z roku 1993 a Oznámení z 1998 Komisia vyhlásila boj nedeklarovanej práci, ktorú definuje ako „akékoľvek platené aktivity, ktoré sú legálne z hľadiska svojej podstaty, no nie sú oznámené verejným úradom, s prihliadnutím na rozdiely regulačných systémov členských krajín“.

Nový výskum Eurobarometra ukázal, že v roku 2007 je tento problém stále obrovský, v desiatich členských krajinách má nedeklarovaná práca hodnotu 15% HDP a viac. Na Slovensku tvorí podľa Komisie 13-15% HDP, vďaka tvorbe nových pracovných miest bol zaznamenaný mierny pokles.

Komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla vidí sociálno-ekonomické dopady nedeklarovanej práce ako vysoko negatívne: „Skrytá ekonomika podkopáva financovanie systémov sociálneho zabezpečenia, poškodzuje dobrú hospodársku politiku a vedie k sociálnemu dumpingu“, vyhlásil v Bruseli 24. októbra.

V mnohých krajinách má nedeklarovaná práca rastúci trend, niektorým sa ju ale podarilo obmedziť. Komisia ponúka na základe týchto úspešných príkladov niekoľko odporúčaní:

  • Znížiť zdaňovanie práce a administratívne bremeno.
  • Revidovať čo najskôr dočasné obmedzenia pre pracovníkov z nových členských krajín (u tých krajín EÚ-15, ktoré ešte stále obmedzenia uplatňujú), najneskôr do uplynutia druhej fázy prechodných období v roku 2009.
  • Do boja proti nedeklarovanej práci zapojiť aktívne aj sociálnych partnerov.

Komisia tiež odporúča výmenu osvedčených postupov medzi členskými krajinami, aby bolo možné systematickejšie hodnotenie politík a lepšie meranie nedeklarovanej práce. Navrhuje tiež vytvorenie európskej platformy pre spoluprácu inšpektorátov práce, a začlenenie problematiky nedeklarovanej práce do spoločných princípov flexikurity, o ktorých bude diskutovať Rada pre zamestnanosť 5.-6. decembra 2007.

Ďalšie výsledky Eurobarometra:

– nedeklarovaná práca je rozšírená najmä v južnej a východnej Európe

– 5% zamestnancov v EÚ dostane časť, alebo celý plat „v hotovosti na ruku“ – od asi 3% v západnej Európe, po viac ako 10% v krajinách strednej a východnej Európy

– nedeklarovaná práca sa najviac týka študentov, nezamestnaných a samozamestnaných

– nedeklarovaná práca je najčastejšia v sektore stavebníctva a služieb v domácnosti

– dôležité je riziko odhalenia: ak ľudia vnímajú riziko odhalenia ako nižšie, zvyšuje to pravdepodobnosť ich zapojenia do nedeklarovanej práce