Celoeurópsky problém zdravotníctva: “ľudia v pohybe”

Krátka správa

Podľa údajov OSN je v svetovej populácii približne 200 miliónov ľudí patriacich do kategórie zahraničných migrantov. 60% týchto osôb žije v rozvinutých krajinách sveta a asi pätina v členských štátoch Európskej únie. Migranti („ľudia v pohybe“) sú výrazne diferencovaná a početná skupina, ktorá má špecifické zdravotné potreby. Tie sa často líšia od zdravotných potrieb prijímajúcej populácie, resp. krajiny. Pohyb ľudí v rámci Európy a do Európy je narastajúcim fenoménom, a preto je pochopiteľné, že migrácia rezonuje tento rok v agende členských štátov Rady Európy viac ako v minulosti. Portugalsko počas svojho Predsedníctva Európskej únie zaradilo túto oblasť medzi priority a na septembrovej konferencii v Lisabone žiadalo „lepšie zdravie pre všetkých v inkluzívnej spoločnosti“.

Minulý týždeň (22.- 23. novembra 2007) rokovali v Bratislave “strážcovia zdravia národov” zo 47 členských krajín a ďalších krajín vrátane USA a Japonska na 8. konferencii ministrov zdravotníctva o migrujúcich obyvateľoch, ktorí sa stávajú veľkou výzvou systémom zdravotníctva. Diskutovali o “migrácii a mobilite z regionálnych a globálnych pohľadov, o ľudských právach a zdravotných potrebách migrantov, komplexnej problematike zdravia a zdravotnej starostlivosti, o spolupráci s inými sektormi, o etických otázkach súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti migrantom, o dopadoch mobility a migrácie na demografický vývoj”, uvádza MZ SR.

Bratislavská deklarácia zaväzuje ministrov zdravotníctva členských štátov RE, že budú postupne odstraňovať prekážky a bariéry, ktoré bránia prístupu k primeranej ochrane zdravia pre všetkých migrujúcich ľudí, že podporia výskum verejného zdravotníctva, účasť migrantov na plánovaní programov v oblasti zdravotníckych služieb, zohľadnia potreby ľudí v pohybe s ohľadom na chronické choroby, vrátane duševného zdravia, podporia etický prístup k migrantom, zabezpečia školenie a vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s mobilitou obyvateľstva, posilnia začlenenie zdravotného rozmeru do politiky rozvoja a spolupráce v súlade s princípom „ zdravie vo všetkých politikách“. Zároveň odporúča, aby všetky členské štáty zvážili podpísanie a ratifikáciu tých dokumentov Rady Európy, ktoré pokrývajú aspekty zdravotníctva a smerujú k zjednodušeniu integrácie migrujúcich pracovníkov, ako revidovaná Európska sociálna charta, Európsky dohovor o právnom postavení migrujúcich pracovníkov, Európsky dohovor o sociálnej a lekárskej pomoci a Európsky dohovor o sociálnom zabezpečení.

Rada Európy (RE) pravidelne organizuje konferencie, kde prejednáva aktuálne problémy a výzvy rezortov zdravotníctva.

Chronológia konferencií ministrov zdravotníctva Rady Európy:

  • 2005: Zdravie pacienta ako európska výzva, Varšava, Poľsko (mimo konferencií ministrov zdravotníctva RE),
  • 2003: „Zdravie, dôstojnosť a ľudské práva – úloha a zodpovednosť ministrov zdravotníctva“, Oslo, Nórsko,
  • 1999: „Starnutie v 21. storočí: Potreba vyváženého prístupu k zdravému starnutiu“, Atény, Grécko
  • 1996: „Spravodlivosť a práva pacienta v kontexte zdravotníckych reforiem“, Varšava, Poľsko.
  • 1990:  O plánovaní a školení pracovnej sily v zdravotníctve, Nikózia, Cyprus
  • 1987: Konferencia európskych ministrov zdravotníctva o transplantácii, Paríž, Francúzsko
  • 1985: O duševnom zdraví v budúcnosti, Štokholm, Švédsko
  • 1981: O „Európskom prístupe k podpore zdravia“, Madrid, Španielsko

Zásady migračnej politiky a migrácia sa stali pre Slovensko aktuálna najmä otvorením hraníc v roku 1989 a v minulom roku sme zaznamenali 7 620 nelegálnych migrantov. Zdravotnú starostlivosť o imigrantov v SR uhrádza ministerstvo vnútra v závislosti od typu imigrácie prostredníctvom svojho Migračného úradu, alebo Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Azylanti sú zahrnutí pod zákon o zdravotnom poistení ako poistenci štátu.