Česko diskriminuje zamestnancov viac, než Slovensko

Krátka správa

Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Grécko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Švédsko a Malta – to sú mená 11 najväčších hriešnikov, ktorých národné zákony nie sú doteraz stále úplne v súlade so Smernicou o rovnosti v zamestnaní (2000/78/EC). Táto legislatíva zakazuje diskrimináciu v zamestnaní na základe pohlavia, rasy, náboženstva a sexuálnej orientácie. Spomenuté krajiny majú problém najmä v tom, že ich národné definície diskriminácie a sexuálneho obťažovania na pracovisku sa odlišujú od európskych štandardov. Zároveň majú problém vo vytváraní dostatočne vhodných podmienok pre profesijnú sebarealizáciu svojich zdravotne postihnutých občanov.

Komisia našla nedostatky aj v prípade ďalších 3 krajín – Lotyšska, Litvy a Nemecka. Tie však už nie sú tak vážne, ako v prípade vyššie vymenovanej skupiny, uviedol portál EUbusiness.

Ak 11 najväčších hriešnikov do dvoch mesiacov neupraví svoju legislatívu, bude čeliť žalobám na Európskom súdnom dvore, uviedla to Komisia. Smernica 2000/78/EC bola schválená v roku 2000 a konečný termín, do ktorého mala byť prevzatá do národných legislatív, bol stanovený na december 2003. Európsky súdny dvor pojednával v minulosti v prípadoch neprevzatia smernice viackrát. Vždy dal za pravdu žalujúcej strane. Najvýznamnejší rozsudok bol v tomto smere vynesený v kauzách C-6/90 a C-9/90 (Francovich a Bonifaci verzus Taliansko). Vytvoril precedens podľa ktorého každá krajina, ak neprevezme smernicu v stanovenom čase, musí niesť následky a nahradiť spôsobené škody poškodeným stranám.