Chudobnejúci Nemci?

Krátka správa 

Štatisticky sa pod pojmom „príjem domácnosti“ chápu všetky príjmy, ktoré prídu do rodiny, spolu so mzdami sa do nej zarátavajú aj dôchodky, sociálna pomoc, detské prídavky a príjmy z majetku. Čistý priemerný príjem nemeckej domácnosti bol vlani (2005) 33 700 eur (asi 1,2 milióna Sk). Nominálne bol síce príjem vyšší takmer o 30 % oproti roku 1991 (v prepočte 26 000 eur). S prihliadnutím na rast cien za 15 rokov, reálny príjem priemernej nemeckej domácnosti bol v minulom roku o 2 percentá nižší než v roku 1991. Od roku 1991 do minulého roka vrátane vzrástli tarifné mzdy o 43 percent, ale ak sa očistili od rastu inflácie, tak ich reálny vzostup dosiahol len 8,3 percenta.

Ekonomickí analytici poukazujú na fakt, že stagnujúce príjmy sú jednou z hlavných príčin slabej spotreby v Nemecku. Pritom súkromná spotreba ma dvojtretinový podiel na raste národného hospodárstva, a preto je dôležitým pilierom ekonomického vzostupu. Plánované zvýšenie dane z pridanej hodnoty, ktoré sa stane realitou od začiatku budúceho roka, zníži kúpnu silu obyvateľstva asi o 18 miliárd eur ročne a zabrzdí rast spotreby, ktorá v súčasnosti začala vyvolávať optimizmus ekonómov. Živnostníci  (samostatne zárobkovo činné osoby) dosiahli od roku 1991 rast nominálnych príjmov o 38 %. Robotníkom za toto obdobie vzrástli mzdy v priemere o 25 percent na 30 200 eur ročne.

Na Slovensku je celkový disponibilný príjem domácnosti používaný ako jeden z indikátorov chudoby. Vypočítava sa ako suma zložiek hrubého osobného príjmu všetkých členov domácnosti plus zložky hrubého príjmu na úrovni domácnosti (napr. príjem z prenájmu majetku, prijaté transfery od iných domácností) mínus pravidelné dane z majetku, pravidelné platené transfery medzi domácnosťami (napr. výživné, pravidelná peňažná pomoc od iných domácností), daň z príjmu a príspevky na sociálne poistenie.