Členské štáty by sa mali viac snažiť o odstránenie bezdomovectva

Zdroj: Flickr, CC

Odstránenie bezdomovstva je pre Európsku úniu reálnym cieľom a malo by preto byť hlavným zámerom v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v rámci desaťročnej stratégie Európa 2020. To je hlavným odkazom správy, ktorú vypracoval medzinárodný tím expertov v oblasti sociálnej politiky a ľudských práv.

„Z dlhodobého hľadiska sme presvedčení, že skutočne dokážeme skoncovať s bezdomovstvom,“ tvrdí Frank Vandenbroucke, bývalý belgický minister pre sociálne záležitosti, ktorý predsedal skupine.

Dôležitá príležitosť

Vandenbroucke verí, že na európskej úrovni treba vypracovať stratégiu na boj proti bezdomovstvu a mala by sa zároveň stať kľúčovým elementom stratégie Európa 2020 prijatej v polovici roka 2010. „Vďaka práci Komisie a Rady v uplynulých mesiacoch, vznikla veľmi pozitívna a dôležitá príležitosť.

„Komisia stanovila veľmi ambiciózne a zároveň celkom reálne ciele pre EÚ v oblasti boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe s výhľadom na rok 2020,“ poznamenal.

Bývalý minister podporuje plány Komisie vytvoriť Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Iniciatívu spustili koncom minulého roka. Podľa Vandenbroucka, by stratégia boja proti bezdomovstvu mala byť viac než len jednou časťou celkovej stratégie proti chudobe. Mala by byť považovaná za politickú iniciatívu, ktorá by viedla občanov k porozumeniu pridanej hodnoty EÚ v sociálnej sfére.

Skladanie európskej stratégie

Koncom roka 2010 Európsky parlament prijal deklaráciu, v ktorej vyzval Komisiu, aby vyvinula ambicióznu stratégiu na odstránenie bezdomovstva a podporila členské štáty v tvorbe efektívnych národných stratégií.

Spáva, ktorú prezentoval Vandenbroucke vyzýva k lepšiemu porozumeniu bezdomovstva a problémov s bývaním na základe spoločne prijatých definícií a tiež k podrobnému preskúmaniu, nakoľko je fenomén v Európe rozšírený.

Stratégia na odstránenie bezdomovstva by mala poskytnúť rámec pre rozvoj národných plánov s jasnými cieľmi a časovými harmonogramami na odstránenie najväčších problémov – najmä spania „pod holým nebom“.

Komisia trvá na integrovanom prístupe

Komisár pre zamestnanosť a sociálnu politiku László Andor uvítal správu, ktorú považuje za konkrétny výstup roka 2010, venovanému boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. „Môžeme a musíme skoncovať s bezdomovstvom,“ uviedol komisár. „Spanie na ulici a bezdomovstvo sú porušením kľúčových hodnôt Európskej únie,“ dodal.

Návrh Komisie na vytvorenie platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je podľa jeho slov obnovenou snahou o boj proti chudobe v členských štátoch. „V rámci Platformy sa  môžeme na nedostatky v oblasti bývania zamerať integrovane,“ tvrdí komisár.

Hoci za riešenie problému sú primárne zodpovedné členské štáty, je v tom aj silná európska dimenzia a to v implementácií sociálnych inovácií. „Budeme pracovať na posilnení výmeny skúseností a partnerstva a zlepšení kvality sociálnych služieb, ktoré prioritne riešia bezdomovstvo,“ dodal. Poukázal aj na možnosť využiť štrukturálne fondy. Európsky fond regionálneho rozvoja možno využiť napríklad na investovanie do bývania v snahe o propagovanie sociálnej kohézie a energetickej efektívnosti.