CPAG: Slovenské deti si žijú lepšie ako britské

Child Poverty Action Group (Akčná skupina pre chudobné deti) analyzovala životné podmienky detí vo všetkých členských štátoch EÚ a tiež v Nórsku a na Islande. Na vrchole rebríčka sa umiestnilo Holandsko, Švédsko a Nórsko, na jeho dne Litva, Lotyšsko a Malta. Skupina pri každej krajine hodnotila a porovnávala 43 rôznych kritérií – napríklad zdravie a hygienu, vzdelanie a bytové podmienky. Spomedzi silných a veľkých ekonomík sa najhoršie umiestnila Veľká Británia – 24. mieste.

Krajiny v jednotlivých kategóriách vytvárajú pre deti podmienky na rôznej úrovni. Deti dostávajú najlepšie vzdelanie v Belgicku, vo Švédsku sú vystavované najmenšiemu riziku (fajčenie, drogy či priskorý sexuálny život). Z hľadiska bytových podmienok a životného prostredia je im najlepšie v Nórsku.

Z opačného konca – najnespokojnejšie deti sú na Malte, v Lotyššku sú najviac vystavované rizikovým faktorom. V čítaní, matematike a prírodovede majú najväčšie medzery deti v Rumunsku a grécke deti sú najchorľavejšie. Aj keď je Veľká Británia poprednou svetovou ekonomikou, podľa správy zlyháva vo vytváraní podmienok pre deti. Najhoršie výsledky zaznamenala v oblasti materiálnych prostriedkov, čo podľa správy spôsobuje fakt, že mnoho detí žije v rodinách, kde ani jeden z rodičov nepracuje.

Slovensko sa v celkovom rebríčku ocitlo na 17. mieste, hneď za Českom a Francúzskom a tesne pred Estónskom a Talianskom.

  • Zdravie a hygiena – 7. miesto
  • Vzťahy medzi deťmi v škole  – 22. miesto
  • Materiálne zdroje – 16. miesto
  • Riziká – 23. miesto
  • Vzdelanie – 17. miesto
  • Bytové podmienky – 15. miesto