Dôchodkové reformy doľahnú viac na ženy

Je stále jasnejšie, že demografický vývoj v EÚ je časovanou bombou a prebiehajúca hospodárska kríza zosilňuje riziko jej výbuchu. Podľa odborníkov si situácia žiada okamžitú a dôkladnú diskusiu o dôchodnkových systémoch. Celú agendu môže dopredu posunúť pripravovaná Zelená kniha o penzijných reformách z dieľne Európskej komisie. 

Napriek tomu, že konečné slovo budú mať jednotlivé národné vlády, EÚ sa chce vložiť diskusie vzhľadom k svojim právomociam v oblasti prenositeľnosti penzií. Predseda EK José Manuel Barroso sa nechal počuť, že reformu penzijných systémov chápe ako významnú súčasť stratégie Európa 2020.

Vek odchodu do dôchodku sa bude stále zvyšovať

Anne-Sophie Parentová, riaditeľka mimovládnej organizácie AGE, ktorá obhajuje práva seniorov, pre EurActiv povedala, že východiskovým bodom pre Európsku komisiu je, že „budeme všetci pracovať dlhšie“. Parentová hodnotí kladne spôsob, akým Komisia dáva do súvislosti rastúci priemerný vek dožitia a vek odchodu do dôchodku. Okrem toho chválí princíp závislosti výšky dôchodkov od výšky príspevkov do dôchodkového systému.

Dokument varuje pred rastúcim rizikom, že výška dôchodkov nebude ani pomerne zodpovedať výške zárobku v zamestaní. Komisia upozorňuje, že niektoré štáty EÚ nerealizovali potrebné reformy a potrebujú akútne zmeny v penzijnom systéme.

Medzi navrhovanými riešeniami je väčšia podpora prechodu na čiastočný úväzok penzistov, predĺžením doby, kedy občania prispievajú do penzijného systému, lepší prístup k (re)kvalifikačným a vzdelávacím kurzom a k flexibilnejšiemu a otvorenejšiemu pracovnému trhu.

Vnútorný trh EÚ by mohol uľahčiť využívanie dodatočných zdrojov príjmov v dôchodkovom veku ako napríklad tzv. reverzné hypotéky (nástroj, ktorý dáva seniorom možnosť predať svoju nehnuteľnosť, pričom dostanú časť peňazí v hotovosti a časť im bude vyplácaná formou doživotnej renty. Výhodou je napríklad, že sa seniori nemusia z finančných dôvodov sťahovať do menších bytov.

Európska komisia ďalej navrhuje lepšie zabezpečenie súkromných pilierov dôchodkového systému. Hospodárska kríza totiž citeľne postihla mnohé penzijné fondy, ktoré napríklad investovali na akciových trhoch.

Diskriminácia žien?

Hoci Parentová súhlasí s nutnosťou reforiem, aby mali občania zabezpečené zodpovedajúce dôchodky, tvrdí, že navrhované zmeny postihnú viac ženy ako mužov. V dôsledku navrhovaných zmien budú staršie žey vystavené väčšiemu riziku chudoby. „Nesúhlasíme s Komisiou, že adekvátne penzie a udržateľnosť sú dve strany tej istej mince“, dodáva.

„My chápeme, že pokiaľ nebude penzijný systém udržateľný, ukáže sa, že časom nebude schopný poskytovať adekvátne penzie“, naopak to ale podľa Parentovej neplatí. Podľa nej je „veľká škoda, že Zelená kniha neobsahuje zvláštnu časť o rodovom rozmere problematiky, pretože EÚ by mala všetky svoje politiky posudzovať aj z pohľadu rodového."

Vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju v krajinách európskej dvadsaťsedmičky štáty Únie zavádzajú reformy dôchodkového systému. O tých sa rozhoduje na úrovni jendotlivých štátov, EÚ sa otvorenou metódou spolupráce snaží celý proces podporovať, monitorovať a hodnotiť účinky jendotlivých národných reforiem.