Dôchodky si zatiaľ cez hranice neprenesieme

Krátka správa

Aktualizácia Komisiou navrhnutej smernice je odpoveďou na hlasovanie Európskeho parlamentu z júna 2007. Poslanci vtedy z pôvodného návrhu odstránili všetky ustanovenia ohľadom prenositeľnosti práva na doplnkový dôchodok. Prenositeľnosť je definovaná ako „prenos kapitálu predstavujúceho nadobudnutý nárok na penziu z jednej schémy do druhej.“

Parlamentné dodatky upriamili pozornosť návrhu smernice z transferu dôchodkov na nadobudnutie a ochranu skrytých práv (definovaných ako „zachované penzijné práva v rámci schémy, v ktorej boli nadobudnuté dedičom, ktorý bude poberať dôchodok prostredníctvom tejto doplnkovej schémy, ak budú splnené stanovené požiadavky“).

Júnové hlasovanie v Parlamente bolo ovplyvnené objavenou sa kritikou zo strany malých a stredných firiem, ktoré označili klauzulu prenositeľnosti za „nerealistickú.“

Počas predstavovania nového, spripomienkovaného návrhu smernice komisár pre sociálne veci, Vladimír Špidla, zdôraznil prenositeľnosť penzijných práv a povedal, že aj keď nie sú tieto ustanovenia zahrnuté v návrhu, je to niečo, čo sa Komisia snaží presadiť aj naďalej. Komisár v tejto súvislosti povedal: „Pre naliehavosť posilnenia práv pracovníkov som bol pripravený akceptovať kompromis v otázke transferu doplnkových práv, rovnako ako aj vylúčenie penzijných schém, ktoré sú pre nové členské krajiny nedostupné. Je dôležité, že činíme tento dôležitý krok a neriskujeme ďalšie omeškanie pokúšaním sa o dosiahnutie všetkých cieľov súčasne.“

Nový návrh obsahuje ustanovenie (článok 9.2), podľa ktorého bude otázka prenositeľnosti penzie opätovne predmetom revízie v horizonte 5 rokov po prijatí súčasného návrhu. Revidovaný návrh potrebuje byť jednomyseľne schválený Radou a bude opätovne predložený Parlamentu na hlasovanie v druhom čítaní.